ZMIANA WYROKU – WYGRYWAMY W APELACJI- PRAWOMOCNY WYROK W JEDNEJ Z NAJTRUDNIEJSZYCH SPRAW- NAJSTARSZY KREDYT FRANKOWY PKO BP z 2001 roku!

Takie wygrane cieszą nas najbardziej. Bardzo szczęśliwy dzień dla naszych klientów. W dniu 3 marca 2022 roku udało się nam wygrać PRAWOMOCNIE jak dotąd najtrudniejszą sprawę w naszej kancelarii. Klienci wcześniej byli reprezentowali przez spółkę z.o.o., którą w sposób wręcz tragiczny przygotowała powództwo m.in. wnosili o unieważnienie umowy, która była spłacona, z petitum pozwu nie wynikało czego żądają dokładnie klienci.

Klienci przegrali w I instancji z uwagi m.in. na fakt, iż powódka była pracownikiem PKO, miała możliwość spłaty w CHF, kurs był negocjowany.

Na skutek naszej apelacji, w której zaprezentowaliśmy szereg zarzutów dotyczących umowy i wadliwości kredytu denominowanego, niezależnie od zasad spłaty kredytu, Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. I Aca 464/21) zmienił niekorzystny  wyrok Sądu I instancji w tej sposób, że:

  1.  w punkcie pierwszym i drugim zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz xxxxxxxxx kwotę 285 093,82 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 listopada 2020r. do dnia 18 lipca 2021r., za jednoczesnym zaoferowaniem przez xxxxxxxxxna rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie zapłaty kwoty 175 823,76 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy),
  2. – w punkcie trzecim w ten sposób, że zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz xxxxxxxkwotę 9317 zł (dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;
  3. zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzeczxxxxx kwotę 11 817 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

TRUDNY WYROK- wygrana w sprawie kredytu denominowanego PKO z 2001 roku

Sąd zmienił niekorzystny wyrok Sądu I instancji z następujących względem.

Bank nie wypełnił obowiązków informacyjnych w zakresie kredytu denominowanego i to stanowi kluczową okoliczność w sprawie.  To, iż powódka była pracownikiem banku nie ma znaczenia, albowiem zawarła umowę jako konsument. Nadto umowa zawarta została przez OBYDWOJE powodów. A powód, co bezsporne nie był pracownikiem banku.

Kwestia zatrudnienia nie wpływa na obowiązek informacyjny banku. Niezależne od tego na jakim stanowisku ktoś pracuje bank zobowiązany był do wypełnienia obowiązku.

Umowa jest jedną z pierwszych umów CHF w kraju i tym bardziej bank powinien przedstawić symulację oraz wyjaśnić skalę ryzyka zmiany kursu CHF. Świadomość zmiany kursów waluta nie oznacza świadomości zakresu skali ryzyka.

Ocena abuzywności co podkreślał już kilkukrotnie Sąd Najwyższy oraz TSUE oceniania jest na dzień zawarcia umowy. O abuzywności decyduje treść umowy a nie sposób jej wykonania.

W przedmiotowej sprawie, zasady określania waluty denominacji, stosowanej do wyliczenia salda kredytu, a następnie jego rat są sprzeczne z ustawą, jako kształtowane z naruszeniem właściwości stosunku prawnego, a więc z przekroczeniem określonych w art. 353 [1] k.c. granic swobody umów.

Zarzut zatrzymania banku

Równocześnie sąd uwzględnił zarzut zatrzymania złożony przez Bank.

Niezwłocznie po wyroku, powodowie rozliczyli się z Bankiem. Pomimo tego Bank nie zamierza dobrowolnie wypełnić wyroku.

Skarga kasacyjna w sprawie frankowej

Bank PKO już zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej. Obecnie czekamy na rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonalności wyroku

Pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitało

Bank PKO nie czekał również na wyrok w sprawie i już złożył pozew o zwrot kapitału oraz wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. Daniel Ostaszewski, apl. radc. Jacek Firlej

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: