Ugoda frankowa z Bankiem
wszystko, co musi wiedzieć kredytobiorca

Statystyka wygranych spraw frankowych z roku na roku jest coraz wyższa. Obecne doniesienia wskazują, że już ok 96% spraw frankowych kończy się zwycięstwem kredytobiorców. Tak przytłaczająca statystyka zmusiła Banki do wypracowania nowych rozwiązań, które pozwoliłby im przynajmniej częściowo rozwiązać spory z kredytobiorcami. Jednym z takich rozwiązań okazują się ugody, które w ostatnim czasie są masowo przesyłane do kredytobiorców frankowych. W tym miejscu należy jednak zauważyć, że ugoda, ugodzie nierówna i niektóre są bardziej, a inne mniej korzystne.  

Poniżej formularza kontaktowego udzielamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania związane z procesem zawierania ugód z Bankami.

Jednocześnie, jeśli bylibyście Państwo zainteresowani bezpośrednim kontaktem, to zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Jak działamy?

1. Wypełnij formularz w zakładce "KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM"

2. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h w celu konsultacji

3. Analizujemy ugodę zaproponowaną przez Bank

4. Reprezentujemy Cię w mediacji z Bankiem

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda proces zawierania ugody z Bankiem?

Ugoda z Bankiem może zostać zawarta w drodze:

 1. ugody sądowej, 

 2. ugody pozasądowej, 

 3. mediacji.

Ugoda sądowa

Ugoda sądowa polega na zawarciu porozumienia bezpośrednio przed sądem w trakcie posiedzenia. Jak nie trudno się domyślić, ta forma zawierania ugód jest dostępna wyłącznie dla osób, które zaangażowały się już w spór sądowy (tj. pozwały swój Bank), a w jego trakcie doszło do wynegocjowania na tyle korzystnych warunków, że obie strony były w stanie je zaakceptować. W procesie sądowym pełnomocnicy Banków zazwyczaj są nieco bardziej elastyczni, aniżeli w przypadku ugód, jakie są proponowane kredytobiorcom na etapie pozasądowym. 

Ugoda sądowa ma także jedną dużą zaletę w porównaniu z innymi formami zakończenia sporu. Ma ona bowiem charakter zbliżony do wyroku sądowego, a zatem strony muszą się w przyszłości podporządkować jej treści. Jeśli któraś ze stron uchylałaby się od swoich obowiązków, to wówczas możliwe jest również skierowanie ugody do jej przymusowego wykonania. 

W razie zawarcia ugody sądowej możliwe jest również uzyskanie zwrotu części opłaty od pozwu (w zależności od etapu procesu), a często udaje się również wynegocjować przynajmniej część kosztów  zastępstwa procesowego od Banku.

Ugoda pozasądowa

Ugoda pozasądowa polega na zawarciu porozumienia z Bankiem, na którego skutek kredytobiorcy uznają ważność umowy kredytu oraz zobowiązują się do rozliczenia z Bankiem na zasadach wskazanych w jej treści. W tej procedurze nie występuje ani sąd, ani też mediator, a wszystkie formalności są załatwiane w oddziale Banku. W ugodach pozasądowych banki najczęściej proponują albo obniżenie salda kredytu do kwoty wskazanej przez Bank, albo przeliczenie pozostałej kwoty kredytu w CHF na PLN według preferencyjnego kursu. Jednocześnie strony ustalają także nowe zasady oprocentowania kredytu – przejście na oprocentowanie stałe lub zmienne powiązane ze stawką WIBOR. 

W przypadku ugód pozasądowych bardzo istotne jest to, aby przed jej zawarciem dokładnie przestudiować nie tylko jej zapisy, ale także wyliczenia przygotowane przez Bank. Często bowiem okazuje się, że ugoda, która na pierwszy rzut oka wydaje się niezwykle korzystna, po głębszej analizie już taka nie jest. Banki obecnie kuszą hasłami typu: „obniżymy twoje saldo o połowę”, nie dodając w tym miejscu, jaki będzie realny koszt tej „obniżki”. Dlatego w relacjach z Bankami warto być nieufnym i podejrzliwym, a w rozmowach z konsultantami prosić o przesłanie oferty na maila. Jeśli bowiem kredytobiorca podpisze niekorzystną dla siebie ugodę, to wówczas nie będzie miał już odwrotu i będzie musiał ją wykonać.

Mediacje

Mediacja to forma polubownego rozwiązania sporu, która jest prowadzona przed bezstronnym mediatorem wyznaczonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od dłuższego czasu mediacje są bardzo często wykorzystywane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.  

W tym przypadku cały proces rozpoczyna się albo od przedstawienia klientowi oferty przez Bank, albo od zawnioskowania przez samego klienta o mediację (najczęściej za pomocą złożenia wniosku w bankowości elektronicznej). 

Następnie, Centrum Mediacji wyznacza mediatora, który kontaktuje się ze stronami i umawia się z nimi na spotkanie przeprowadzane najczęściej za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych (wideokonferencja). 

W trakcie mediacji strony przedstawiają swoje stanowiska oraz oczekiwania co do treści samej ugody. Omawiają jej poszczególne zapisy oraz negocjują warunki w zakresie kwoty pozostałej do spłaty bądź też zasad jej oprocentowania. Całe spotkanie mediacyjne trwa zwykle około 1-2 godzin. W trakcie mediacji zadaniem mediatora jest łagodzenie sporu i nakłanianie stron do ugody i wzajemnych ustępstw.

Po uzgodnieniu treści ugody jest ona przesyłana do oddziału banku, gdzie czeka na podpis kredytobiorców. Po złożeniu podpisów proces mediacji jest zakończony, a umowa ulega zmianie zgodnie z postanowieniami ugody. 

Czy po zawarciu ugody Frankowicz będzie musiał zapłacić podatek?

Zawarcie ugody z Bankiem i obniżenie salda kredytu jest traktowane przez fiskus jako przychód. W związku z powyższym po stronie kredytobiorców frankowych powstaje obowiązek podatkowy, którego można jednak uniknąć. Aby to zrobić, należy spełniać przesłanki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. 

Z umorzenia zobowiązań podatkowych można skorzystać, jeśli: 

 • kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej, a w przypadku więcej niż jednego kredytu mieszkaniowego – gdy kredyty mieszkaniowe zostały zaciągnięte na realizację wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej, oraz
 • osoba fizyczna będąca stroną umowy kredytu mieszkaniowego nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej niż określona w lit. a inwestycji mieszkaniowej.

 

Co ważne, możliwość skorzystania z umorzenia została ograniczona do ugód, które zostaną zawarte do końca 2024 r. Jako że przesłanki do skorzystania z umorzenia podatku są dość szerokie, to zapewne większość kredytobiorców frankowych nie będzie musiała płacić podatku od uzyskanych korzyści, jakie wynikają z ugody oferowanej przez Bank. Warto te kwestie jednak dogłębnie zbadać przed złożeniem podpisu na ugodzie, tak aby nie było później nieprzyjemnych rozczarowań. 

Jakie Banki proponują ugody kredytobiorcom frankowym?

Obecnie ugody kredytobiorcom frankowym są powszechnie oferowane przede wszystkim przez: 

 1. PKO Bank Polski S.A., 
 2. Bank Millennium S.A., 
 3. Santander Bank Polska S.A. 
 4. mBank S.A. 

 

Do banków, które stosunkowo rzadko zawierają ugody z kredytobiorcami należą z kolei: Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, Getin Noble Bank oraz BNP Paribas Bank Polska. 

Co Banki proponują Frankowiczom w ugodach?

Co do zasady można wyróżnić dwie standardowe oferty przedstawiane przez Banki:

Zawarcie ugody na warunkach rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Ta oferta bazuje na założeniu, że dotychczasowy kredyt jest przeliczany i traktowany tak, jakby był on od samego początku kredytem złotówkowym z oprocentowaniem WIBOR + marża Banku. W konsekwencji powstaje taka sytuacja, jak gdyby kredytobiorca kilkanaście lat temu zaciągnął zwykły kredyt złotowy. W rezultacie takiego rozwiązania kredytobiorca frankowy „uwalnia” się od kursu franka szwajcarskiego, spada saldo kredytu, a kredyt jest rozliczany według nowych zasad. Tego typu ugody są proponowane m.in. przez PKO BP S.A.

Zawarcie ugody na warunkach przedstawionych przez Bank

Te rozwiązania są oferowane m.in. przez Bank Millennium, mBank, czy też Santander. Tego typu ugody opierają się najczęściej na przeliczeniu kredytu po preferencyjnym kursie wskazanym przez Bank (kredytobiorcy mają jednak zwykle możliwość jego negocjacji). W konsekwencji saldo kredytu spada najczęściej o kilkanaście – kilkadziesiąt procent, a sam kredyt ulega zmianie w kredyt złotówkowy oprocentowany według stawki WIBOR + marża. 

Poza powyższymi mechanizmami zdarza się, że Banki proponują również inne zasady rozliczenia kredytu, szczególnie jeśli do spłaty pozostała już tylko niewielka jego część. W każdym przypadku należy jednak pamiętać, aby przed zawarciem ugody, Banku przedstawił nam szczegółowe wyliczenia prezentujące, ile zyskamy, a ile za tą ugodę przyjdzie nam zapłacić (np. w formie wyższej stawki odsetek).

Wady i zalety zawarcia ugody z Bankiem.

Do podstawowych wad zawarcia ugody z bankiem należy:

 1. dużo mniejsza skala korzyści w porównaniu z wygranym sporem frankowym. Obecnie, ok. 96% spraw frankowych kończy się zwycięstwem Frankowiczów. W razie zwycięstwa w procesie kredytobiorca pozbywa się kredytu na dobre, a strony zwracają sobie to, co wzajemnie świadczyły. Oznacza to, że kredytobiorcy zwracają na rzecz Banku wyłącznie kwotę kredytu w PLN (bez żadnych odsetek, kosztów, prowizji itd.), a Bank zwraca na rzecz kredytobiorców wszystkie zapłacone przez nich raty kapitałowe, raty odsetkowe, prowizje i opłaty. W standardowych przypadkach, po unieważnieniu umowy, okazuje się, że kredyt jest już w zasadzie spłacony, a Bank musi jeszcze dodatkowo zwrócić na rzecz kredytobiorców część środków. Zwykle Banki w swoich ofertach proponują nie więcej, jak połowę tego, co można zyskać w procesie.

 2. przejście na stawkę WIBOR lub na oprocentowanie stałe. Należy pamiętać, że w wyniku ugody dotychczasowy kredyt przekształca się w kredyt złotówkowy oprocentowany według stawki WIBOR. W konsekwencji kredytobiorca zapłaci na rzecz Banku zdecydowanie więcej odsetek, aniżeli obecnie. Z upływem lat może się zatem okazać, że wygenerowana obecnie korzyść zostanie w całości „skonsumowana” przez konieczność uiszczania odsetek od kredytu.

 3. brak atrakcyjnych warunków dla osób, które zaciągały kredyt w okresie od 2004-2006 r. Ugody oferowane przez Banki w dużej mierze opierają się na obniżeniu salda kredytu (przewalutowaniu według preferencyjnego kursu). Tym samym mimo, że mechanizm przeliczania kredytu jest ten sam, to jednak w praktyce najwięcej mogą zyskać ci kredytobiorcy, którzy zaciągali kredyt w najgorszym momencie tj. w 2007 i 2008 r. 

 

Do podstawowych zalet zawarcia ugody z bankiem należy:

 1. uzyskanie korzyści bez konieczności inicjowania procesu. Ugoda to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą pozywać swojego Banku i ponosić ryzyk, jakie się z tym wiążą. Oczywiście oferta banku będzie znacznie mniej korzystna, aniżeli proces sądowy, ale jest to w pewien sposób zrozumiałe. W końcu Bank też chce coś mieć z tej ugody dla siebie.

 2. czas trwania postępowania ugodowego. Postępowanie sądowe trwa zwykle kilka lat. Z kolei postępowanie mediacyjne, czy też rozmowy ugodowe zajmują zwykle od kilku do kilkunastu tygodni. Tym samym można powiedzieć, że ugody są dostępne od „ręki”, natomiast na wyrok sądu trzeba trochę poczekać.

 3. brak niepewności. W przypadku ugody z bankiem kredytobiorca wie, o ile spadnie jego saldo kredytu, jakie raty będzie trzeba płacić i jak kredyt będzie rozliczany.

Czy opłaca się zawrzeć ugodę z Bankiem w sprawie frankowej?

I tak, i nie. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy oraz warunków przedstawionych przez Bank. Niestety, ale banki kierują obecnie do klientów indywidualne warunki, co sprawia, że dla jednego kredytobiorcy ugoda może być bardzo atrakcja i korzystna, a dla innego wręcz przeciwnie.

W tym przypadku warto skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem, celem szczegółowego omówienia treści ugody oraz porównania korzyści, jakie można uzyskać w ewentualnym procesie frankowym. 

Bank zaproponował przejście na WIBOR, ale czym on się różni od LIBOR/SARON?

Do 31 grudnia 2021 r. kredyty frankowe były oprocentowane według stawki LIBOR. Z kolei od 1 stycznia 2022 r. w związku z zaniechaniem publikacji wskaźnika LIBOR, kredyty frankowe są oprocentowane według stawki SARON. 

Niewątpliwie oprocentowanie kredytów frankowych, to ich największa zaleta, która sprawiła, że były one tak popularne w latach 2004-2008. Warto zauważyć, że wskaźnik LIBOR i SARON przez lata utrzymywały się na ujemnym poziomie, dzięki czemu kredytobiorcy płacili i płacą niskie raty odsetkowe. Niski wskaźnik LIBOR i SARON przez lata łagodził też skutki bardzo wysokiego kursu franka szwajcarskiego, z którym musieli się zmagać kredytobiorcy. Obecnie wskaźnik SARON ulega sukcesywnemu podwyższeniu, ale jest to w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie. Co istotne jest on w dalszym ciągu kilkukrotnie niższy aniżeli wskaźnik WIBOR. 

Wskaźnik WIBOR jest z kolei stosowany w kredytach złotówkowych do wyliczania wysokości odsetek, jakie będą należne bankowi. Jest on dość niestabilny (w porównaniu chociażby z EURIBOR, SARON, czy LIBOR) i jest uzależniony od sytuacji gospodarczej Polski. Obecnie wskaźnik WIBOR jest najwyższy od kilkunastu lat. 

W konsekwencji kredytobiorcy decydujący się na zawarcie ugody, muszą liczyć się z tym, że raty ich kredytu mogą wzrosnąć, a uzyskana teraz korzyść może zostać w kolejnych latach „skonsumowana” przez naliczane przez bank odsetki w znacznie wyższej wysokości. 

Czy Frankowicz po zawarciu ugody będzie nadal mógł pozwać Bank o unieważnienie umowy?

Nie. Kredytobiorca po zawarciu ugody z Bankiem nie będzie mógł już wnosić o unieważnienie umowy. Tym samym decydując się na zawarcie ugody, należy robić to bardzo ostrożnie, po uprzednim rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw”. Po podpisaniu ugody nie będzie już bowiem odwrotu i kredytobiorca będzie musiał się dostosować do nowych warunków swojej umowy. 

Mając powyższe na uwadze, jeszcze przed zawarciem ugody, warto poprosić przedstawiciela banku, aby przesłał na maila ofertę wraz z danymi ekonomicznymi.  Następnie warto porównać korzyści wynikające z ugody z tymi, które wynikałyby z procesu. Może się bowiem okazać, że różnice w kwotach są albo bardzo małe, albo bardzo pokaźne, a w konsekwencji i to, co początkowo wydawało się atrakcyjną ofertą, wcale takie nie jest. 

Czy mediacje i rozmowy ugodowe z Bankiem obniżą szanse kredytobiorcy na zwycięstwo w procesie?

Co do zasady postępowanie mediacyjne oraz rozmowy ugodowe objęte są tajemnicą i nie wpływają na wynik sprawy. Tym samym, tak długo, jak kredytobiorca nie oświadczy, że zawiera ugodę, tak długo może on wystąpić z pozwem przeciwko swojemu Bankowi.

Czy bank będzie mógł pozwać Frankowicza, mimo zawartej ugody?

W pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ugoda ma charakter sądowy, czy też jest zawierana poza procesem. Następnie należy przeanalizować jej treść i sprawdzić, czy strony zrzekły się roszczeń ewentualnych, jakie mogą się wiązać z umową kredytu. Po przeanalizowaniu tych kwestii możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na to, czy bank będzie mógł zgłaszać dalsze roszczenia wobec kredytobiorcy. 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej przy zawieraniu ugód z Bankami?

Po pierwsze, proces zawierania ugód dla wielu kredytobiorców jest dość skomplikowany. Bank przesyła wiele dokumentów, które niejednokrotnie są napisane trudnym i niezrozumiałym językiem. Pomoc prawna radcy prawnego, czy też adwokata może okazać się w tym przypadku nieoceniona. Prawnik powinien wyjaśnić nam wszelkie wątpliwości, sprawdzić, czy ugoda zawiera „kruczki prawna” oraz dokonać jej ogólnej oceny prawnej. 

Po drugie, banki wraz z ugodami przesyłają jednocześnie zestawienia ekonomiczne, z których wynika, o ile spadnie saldo kredytu, jak kredyt będzie rozliczany oraz w jaki sposób będą naliczane nowe odsetki. W tym zakresie również może przydać się pomoc radcy prawnego, bądź adwokata, który na podstawie swojego doświadczenia będzie w stanie określić, czy proponowana ugoda jest korzystna, czy też nie. 

Po trzecie, prawnik pomoże w ocenie ryzyka sprawy frankowej. Bardzo często zdarza się, że ugoda proponowana przez Bank stanowi tylko niewielką część z korzyści, jakie kredytobiorca może osiągnąć w procesie frankowym. Dlatego też przed zawarciem ugody z Bankiem, warto porównać ją z korzyściami wynikającymi z obydwu tych rozwiązań. Dodatkowo radca prawny lub adwokat jest w stanie wskazać, jakie byłoby ryzyko sprawy frankowej i czy gra jest warta świeczki.  

Po czwarte, kredytobiorca zyskuje spokój, gdyż nad całym procesem czuwa prawnik, który podejmuje działania w interesie kredytobiorcy i stara się prowadzić rozmowy z Bankiem w taki sposób, aby zawrzeć ugodę na najlepszych warunkach dla kredytobiorcy.

Ile kosztuje pomoc prawna w procesie zawierania ugód?

Metody rozliczania czynności prawnych mogą mieć różną formę. Jedne kancelarie preferują rozliczenie godzinowe, inne ryczałtowe, a jeszcze inne mieszane. W naszej kancelarii wynagrodzenie za prowadzenie sprawy frankowej wygląda następująco: 

 • za analizę dokumentów przesłanych przez bank w ramach ugody oraz za konsultację telefoniczną trwającą ok. godzinę pobieramy łącznie 400 zł brutto, 

 • za każde stawiennictwo na posiedzeniu mediacyjnym pobieramy opłatę w kwocie 350 zł brutto (zwykle jest jedno – dwa posiedzenia), 

 • za doprowadzenie do zawarcia ugody na akceptowalnych dla kredytobiorcy warunkach pobieramy wynagrodzenie success fee w kwocie 1.000 zł brutto (przy kredytach poniżej 200.000 zł) lub 1.500 zł (przy kredytach powyżej 200.000 zł). 

 

Łączny koszt pomocy prawnej wynosi zatem od ok. 1.750 zł brutto do ok. 2.600 zł brutto.