Z przyjemnością pragniemy poinformować, że kolejni nasi klienci mogą cieszyć się z wygranej sprawy frankowej. Tym razem naszej argumentacji uległ PKO BP S.A.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Legnicy pod sygn. akt I C 361/21. W wyroku z dnia 12 kwietnia 2022 r. Sędzia Joanna Tabor-Wytrykowska:

1. ustaliła, że Umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny nr […] zawarta w dniu 29 sierpnia 2006 roku pomiędzy powodami […] a stroną pozwaną Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA jest nieważna;

2. zasądziła od pozwanej PKO BP SA na rzecz strony powodowej kwotę 338.649,05 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;

3.zasądziła koszty procesu na rzecz strony powodowej.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartego z PKO BP SA 

W trakcie procesu w imieniu naszych klientów podnieśliśmy następujące argumenty przemawiające za nieważnością przedmiotowej umowy: 

  1. umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone, które w rażący sposób naruszały interesy kredytobiorców i prowadziły do nieuzasadnionego wzbogacenia pozwanego Banku 
  2. umowa kredytu nie określała precyzyjnie świadczenia każdej ze stron, a w szczególności nie zawierała obiektywnego mechanizmu ustalenia salda kredytu, podlegającego spłacie przez kredytobiorców, 
  3. umowa naruszała art. 69 pr. bank poprzez wprowadzenie do umowy dodatkowego źródła dochodów dla Banku – bez jednoczesnego poinformowania o tym kredytobiorców 
  4. kredytobiorcy nie zostali należycie poinformowani o ryzyku kursowym.

Wobec złożonego pozwu bank wystosował odpowiedź, w której zakwestionował wadliwość umowy, wskazując, że umowa jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, prawa i obowiązki stron zostały unormowane zgodnie z wolą stron a ponadto klauzule zawarte w ww. umowie kredytu nie stanowią zapisów abuzywnych, zaś klienci zostali wyczerpująco poinformowani o specyfice kredytu indeksowanego do waluty obcej.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe dowiodło jednak, że stanowisko Banku było błędne i że umowa jest nieważna. 

Co ważne, na zasądzoną kwotę 338.649,05 zł składa się nie tylko kwota 331.807,53 zł tytułem nienależnie zapłaconych rat kapitałowo – odsetkowych, ale także kwota 6.841,52 zł stanowiąca sumę nienależnie pobranych opłat okołokredytowych.

Wyrok został wydany w ciągu 11 miesięcy od dnia złożenia pozwu. Wyrok na razie jest nieprawomocny. Bank z pewnością wniesie teraz o uzasadnienie wyroku, a następnie wystąpi przeciwko nam z apelacją. Bankowi będzie jednak trudno „odwrócić” wynik całej sprawy.

Sprawę prowadzi adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. radc. J. Firlej. 

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: