Wyrok TSUE zaplanowany na 17.03.2022 nie zapadł

Wyrok TSUE, przewidziany na 17 marca 2022 nie zapadł. Wyroku niestety można spodziewać się dopiero za kilka miesięcy. Trybunał miał rozpatrzyć trzy sprawy dotyczące Frankowiczów i udzielić odpowiedzi na pytania prejudycjalne, które zostały zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w zakresie sporów wynikłych na tle umów o kredyt waloryzowanych do franka szwajcarskiego. Rozpatrywane sprawy zostały opatrzone kolejnymi sygnaturami: C-80/21, C-81/21 i C-82/21. Przed rozprawą, swoje stanowisko przedstawił polski rząd, który zdecydowanie opowiedział się za Frankowiczami. Wyrok nie zapadł, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości postanowił dziś wysłuchać głosu stron zaangażowanych w spór. Dodatkowo swoje stanowisko przedstawiła także Komisja Europejska oraz rząd hiszpański. Ich stanowiska były korzystne dla Frankowiczów. TSUE postanowił przeanalizować nowe opinie i odłożył w czasie ogłoszenie wyroku.

Pytania prejudycjalne w sprawach C-80/21, C-81/21 i C-82/21

Sprawa o sygnaturze C-80/21 dotyczy możliwości utrzymania w mocy umowy o denominowany kredyt we frankach w sytuacji, gdy sąd nie stwierdza nieuczciwego charakteru całego warunku umownego, a jedynie tę jego część, przez którą warunek jest nieuczciwy. Sąd w Warszawie skierował również zapytanie o możliwość modyfikacji części umowy, aby zapobiec nieważności umowy w przypadku, gdy zachowanie umowy w mocy byłoby korzystne dla konsumenta.

W sprawie o sygn. C-81/21 Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, czy sąd po uznaniu klauzuli przeliczeniowej za abuzywne postanowienie umowne może wypełnić powstałą lukę kursem średnim NBP w myśl art. 358 kodeksu cywilnego. Sąd krajowy nabrał wątpliwości z uwagi na fakt, że wspomniany przepis został wprowadzony do kodeksu cywilnego w styczniu 2009 roku. Zaś umowa kredytu, będąca przedmiotem sprawy, została zawarta w lutym 2009 r., czyli już w dniu obowiązywania art. 358 k.c.

Orzeczenie o sygn. C-82/21 odnosić się będzie do kwestii biegu 10-letniego terminu przedawnienia roszczeń konsumenta. Stołeczny sąd zwrócił się do TSUE o zajęcie stanowiska, czy termin ten biegnie każdorazowo od dnia wpłaty miesięcznej raty, czy też od chwili kiedy konsument dowiedział się o nieuczciwym charakterze warunku umownego.

Stanowisko Polskiego Rządu

Rząd RP stanął całkowicie po stronie konsumentów i opowiedział się za udzieleniem im pełnej ochrony w każdej sytuacji, określonej w pytaniach prejudycjalnych. W swoich uwagach Rząd RP podkreślił, że sądy krajowe nie mogą ingerować w treść umowy po wyeliminowaniu postanowienia niedozwolonego, w celu dalszego utrzymania jej w mocy, ponieważ zniweczyłoby to długoterminowy cel dyrektywy 93/13/EWG polegającej na zagwarantowaniu, że postanowienia niedozwolone nie będą stosowane przez przedsiębiorców.

Rząd stanął na jednoznacznym stanowisku, że sąd krajowy nie może modyfikować klauzuli przeliczeniowej, jeżeli jej część stanowi przepis niedozwolony. Sąd również nie jest uprawniony do zastąpienia abuzywnej klauzuli przeliczeniowej kursem średnim NBP. Ponadto, zdaniem Rządu RP, sądy nie powinny dążyć do utrzymania umowy w mocy umów kredytowych obarczonych klauzulami abuzywnymi, jeżeli utrzymanie w mocy takiej umowy nie jest korzystne dla kredytobiorcy.

W kwestii przedawnienia roszczeń konsumenta Rząd RP stwierdził, iż w celu zapewnienia skuteczności dyrektywy 93/13/EWG roszczenie restytucyjne konsumenta nie może się przedawnić, zanim konsument powziął wiedzę o przysługujących mu prawach.

Jednocześnie przypominamy, iż czekamy na rozpoznanie przez Sąd Najwyższy wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Sąd Najwyższy nie podjął decyzji, postanowił za to zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.

Podsumowując TSUE niezmiennie opowiada się po stronie konsumentów i nie powinno być inaczej  również w tej sprawie. Spodziewane jest kolejne, korzystne dla Frankowiczów orzeczenie unijnego trybunału, które umocni przewagę kredytobiorców nad bankami w sądach. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że TSUE już wcześniej wypowiadał się w kwestiach analogicznych do pytań zadanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: