Umowa Ge Money (obecnie BPH) NIEWAŻNA W CAŁOŚCI!

Wygrywamy z jedną z najtrudniejszych do podważenia umów. Ponad 22 tys kosztów przyznanych na rzecz klientów
Udało się. Możemy po raz kolejny poinformować o wyroku w sprawie klientów w sporze z bankiem BPH (umowa przejęta po Ge Money Bank S.A.)

Kolejny wyrok frankowy naszej kancelarii stwierdzających nieważność umowy Ge Money Bank

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w osobie Pani Sędzi Doroty Onufrowicz-Miara po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2022 r. w Legnicy sprawy z powództwa xxxxxxxx przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Gdańsku o ustalenie i zapłatę 

I. ustala, że umowa kredytu numer xxxxxxx z dnia 6 czerwca 2007 r. zawarta pomiędzy xxxxxxxa GE Money Bankiem Spółką Akcyjną w Gdańsku, którego następcą prawnym jest strona pozwana jest nieważna; 

II. zasądza od strony pozwanej Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku łącznie na rzecz powodów xxxxxxx kwotę 76.968,31 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy) oraz kwotę 17.499,84 CHF (siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć franków szwajcarskich osiemdziesiąt cztery centymy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty; 

III. zasądza od strony pozwanej Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku łącznie na rzecz powodów xxxxxxx kwotę 22.634 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy (sygnatura I C 468/21)

Sąd przeprowadził bardzo sprawne postępowanie. Pozew wniesiony w czerwcu 2021 roku i po niecałym roku Sąd ustalił nieważność umowy banku Ge Money. 

Nieważność umowy Ge Money

Jako kancelaria podnieśliśmy szereg argumentów przemawiających za całkowitym upadkiem umowy, z którymi zgodził się Sąd. PRZEDE WSZYSTKIM UDAŁO SIĘ NAM PRZEKONAĆ, IŻ NIE JEST MOŻLIWYM WYELIMINOWANIE Z UMOWY SAMEJ MARŻY BANKU I KONTYNUOWANIE UMOWY W OPARCIU O ŚREDNI KURS NBP (słynny paragraf 17 umowy różnie oceniany przez Sądu). 

Sąd wskazał, iż po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych z umowy nie da się wykonywać dalej umowy. W momencie podpisania umowy nie istniały przepisy dyspozytywne, które upoważniałby do uzupełnienia umowy. 

Sąd zasądził w związku z nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zwrot wszystkich świadczeń zapłaconych przez naszych klientów oraz odsetki od dnia złożenia pozwu.

W sprawie Sąd nie podzielił stanowiska banku, iż z umowy można wyeliminować samą marżę i dalej wykonywać umowę.  Jest to o tyle ciekawe, iż niektórzy sędziowie z tego samego wydziału uważają umowę Ge Money za możliwą do kontynuowania po wyeliminowaniu z § 17  marży przy kursie kupna oraz kursie sprzedaży. 

Wyrok jest nieprawomocny, czekamy na uzasadnienie i apelację banku.
Sprawę prowadzi adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. J. Firlej. 

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: