Przerwanie biegu terminu przedawnienia kredytu frankowego

przedawnienia kredytu frankowego

Roszczenia kredytobiorców frankowych o zwrot zapłaconych rat, jak każde inne roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Przedawnienie roszczeń ma ten skutek, że dłużnik (w tym przypadku Bank) ma prawo do odmowy spełnienia świadczenia. W przypadku przedawnienia roszczeń istotny jest nie tylko termin zawarcia umowy kredytu, ale także termin, w którym kredytobiorca dowiedział się o wadliwości swojej umowy oraz fakt, czy doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia. Tym samym, jeśli od dnia zawarcia umowy kredytu upłynęło już 10 lat, to kredytobiorca nadal ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń z umowy kredytu frankowego

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umowami kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim może nastąpić na jeden z trzech sposobów:

1. wniesienie powództwa do Sądu i dochodzenie swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego,

2. wniesienie do Sądu wniosku o zawezwanie Banku do podjęcia próby ugodowej,

3. złożenie reklamacji w Banku, a następnie zaangażowanie się w spór z Bankiem przed Rzecznikiem Finansowym.

Który sposób przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń z kredytu frankowego jest najskuteczniejszy?

Banki niemalże w każdej ze spraw frankowych kwestionują zasadność roszczeń dochodzonych przez kredytobiorców. W tym zakresie Banki stoją na dość sztywnym stanowisku, że obsługiwane przez nie umowy są ważne, a w konsekwencji, że kredytobiorcy są zmuszeni do dalszego wykonywania umowy (tj. spłacania rat kapitałowo – odsetkowych).

Mając w pamięci powyższą uwagę, warto już na wstępie określić, na czym dokładnie nam zależy. Jeśli zależy nam tylko na przerwaniu biegu terminu przedawnienia roszczeń, to wówczas warto złożyć wniosek o zawezwanie Banku do podjęcia próby ugodowej.

Wskutek złożenia takiego wniosku, Sąd przeprowadza posiedzenie, którego celem jest polubowne zakończenie sporu. Bardzo ważne jest, aby w takim wniosku precyzyjnie określić nasze roszczenia oraz ich wysokość. Zainicjowanie postępowania ugodowego skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Trzeba mieć jednak na uwadze dwie kwestie praktyczne. Po pierwsze wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest odpłatny, a nadto brak precyzyjności w sformułowaniu zakresu roszczenia może skutkować tym, że ulegnie ono przedawnieniu. Po drugie pełnomocnicy Banków bardzo rzadko stawiają się na takim posiedzeniu, a nawet jeśli już się stawią, to nie są skorzy do czynienia ustępstw na rzecz kredytobiorców.

W konsekwencji korzyść kredytobiorców frankowych z zastosowania tego trybu ogranicza się jedynie do przerwania biegu terminu przedawnienia. Kredytobiorcy nie uzyskują jednak korzystnego dla siebie orzeczenia, które pozwalałoby im na zaprzestanie spłacania rat.

O wiele skuteczniejszym sposobem na przerwanie biegu terminu przedawnienia jest wytoczenie powództwa przeciwko Bankowi. Wskutek wniesienia pozwu kredytobiorca frankowy ma szansę nie tylko na przerwanie biegu terminu przedawnienia, ale również może wykazać wadliwość umowy oraz zasadność swoich roszczeń. W konsekwencji w ramach jednego procesu kredytobiorca frankowy może przerywać bieg terminu przedawnienia, wykazać nieważność umowy oraz zasadność dochodzonego przez siebie roszczenia.

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń frankowych.

Roszczenia wynikające z nieważnej umowy kredytu to tzw. świadczenia nienależne. Ulegają one przedawnieniu za zasadach ogólnych. Oznacza to, że przedawniają się z upływem 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Co ważne nie dotyczy to większości świadczeń, jakie zostały spełnione przez kredytobiorców frankowych. W ich przypadku termin przedawnienia jest liczony na starych zasadach i w wynosi 10 lat.

Od kiedy biegnie termin przedawnienia

Termin przedawnienia zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 liczony jest od momentu, w którym „konsument dowiedział się lub rozsądnie rzecz ujmując, powinien dowiedzieć się o niedozwolonym charakterze postanowienia.” W większości przypadków termin ten powinien być liczony od dnia 3 października 2019 r. (wydanie wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubak).

Przed tą datą większość sądów powszechnych miała wątpliwości co do niedozwolonego charakteru postanowień umownych odwołujących się do klauzul abuzywnych. Wątpliwości te były na tyle duże, że poszczególne składy orzekające zwróciły się z zapytaniem do SN oraz skierowały pytania prejudycjalne do TSUE. W konsekwencji należy wskazać, że skoro sędziowie (a zatem osoby wykazujące się największą wiedzą prawną w społeczeństwie) nie mieli wiedzy nt. tego, czy takie postanowienia są abuzywne, czy też nie, to tym bardziej należy wskazać, że wiedzy tej nie mógł mieć przeciętny obywatel.

Tym samym za datę, od której kredytobiorca mógł się potencjalnie dowiedzieć o abuzywności postanowień zawartych w umowie kredytu hipotecznego, należy przyjąć datę wydania wyroku w sprawie Państwa Dziubak. Tym samym, w większości przypadków, roszczenia kredytobiorców frankowych nie są jeszcze przedawnione i mogą być dochodzone w drodze powództwa wniesionego przeciwko Bankowi.

Przedawnienie roszczeń kredytobiorców frankowych a stanowisko TSUE

W powyższą argumentację wpisuje się również najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tym miejscu warto odwołać się do wyroku TSUE wydanego w dniu 10 czerwca 2021 r. w sprawie C-776/19. W wyroku tym TSUE wskazał, że powództwo wniesione przez konsumenta w celu ustalenia nieuczciwego charakteru warunku istniejącego w umowie nie może podlegać żadnemu terminowi przedawnienia. Dodatkowo TSUE uznał, że za sprzeczną z Dyrektywą 93/13 należy uznać sytuację, w której terminu przedawnienia roszczenia o zwrot kwot wpłaconych na podstawie nieuczciwego warunku umownego, upłynąłby, zanim konsument powziąłby wiedzę o nieuczciwym charakterze tego warunku. Innymi słowy TSUE stanął na stanowisku, że konsument powinien mieć realną możliwość obrony swych praw.

Podsumowanie

Podsumowując powyższy artykuł, należy wskazać, że w większości przypadków roszczenia kredytobiorców frankowych nie uległy jeszcze przedawnieniu, a tym samym, że w dalszym ciągu Frankowicze mogą dochodzić swoich praw.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: