Podwójny sukces!!! Z przyjemnością pragniemy poinformować, że kolejni nasi klienci mogą cieszyć się z wygranej sprawy frankowej. Tym razem naszej argumentacji uległ Getin Noble Bank SA.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie pod sygn. akt I C 1314/20. W wyroku z dnia 21 marca 2022 r. Sędzia Tomasz Cegłowski:
1. ustaliła, że Umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna;
2. zasądziła od pozwanej Getin Noble Bank SA na rzecz strony powodowej kwotę 219.993,71 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
3.zasądziła koszty procesu na rzecz strony powodowej.

Zabezpieczenie roszczenia powodów wobec przygotowywania apelacji przez Bank.  

Wobec wydania powyższego wyroku, pełnomocnik pozwanego banku rozpoczął przygotowania do złożenia apelacji. Aby jak najlepiej bronić interesów naszych klientów postanowiliśmy złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił nasz wniosek. 

W przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia Sąd postanowił na podstawie art. 730 k.p.c., art. 7301 k.p.c. w związku z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c. udzielić powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta przez powodów z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach – obecnie Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie – z dnia 3 sierpnia 2007 r. jest nieważna w całości – poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania przez:
1. wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych w umowie od daty wydania postanowienia do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie,
2. zakazanie wypowiadania umowy kredytu od daty wydania postanowienia do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie,
3. zakazanie pozwanej dokonywania wpisów dotyczących informacji na temat powodów w Systemie Bankowym Rejestru oraz w Biurze Informacji Kredytowej postanowienia do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, przy czym na podstawie art. 357 § 6 k.p.c. postanowić o odstąpieniu od uzasadnienia postanowienia z uwagi na uwzględnienie w całości wniosku o udzielenie zabezpieczenia z dnia 12 kwietnia 2022 r. i argumentów strony przytoczonych na poparcie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

Wobec powyższego nasi klienci do momentu prawomocnego zakończenia przedmiotowego postępowania nie mają obowiązku uiszczania rat kredytu. Co więcej, udzielona im kwota kredytu została już przez nich spłacona. 

Sprawę prowadzi adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. radc. J. Firlej. 

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: