Kolejni nasi klienci mogą cieszyć się z wygranej sprawy frankowej! Tym razem naszej argumentacji uległ mBank S.A. (dawny BRE Bank S.A.)

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu pod sygn. akt XVIII C 944/21. W wyroku z dnia 4 kwietnia 2022 r. Sędzia  Barbara Chylak:

1. ustaliła, że umowa nr […] o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF zawarta przez powodów […] z poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie– z dnia 29 stycznia 2007 r. jest nieważna w całości;

2. zasądziła od pozwanej mBank SA na rzecz strony powodowej kwotę 79.053,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;

3. zasądziła koszty procesu na rzecz strony powodowej.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartego z BRE Bankiem SA (obecnie mBank SA)

W trakcie procesu w imieniu naszych klientów podnieśliśmy następujące argumenty przemawiające za nieważnością przedmiotowej umowy:

  1. umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone, które w rażący sposób naruszały interesy kredytobiorców i prowadziły do nieuzasadnionego wzbogacenia pozwanego Banku
  2. umowa kredytu nie określała precyzyjnie świadczenia każdej ze stron, a w szczególności nie zawierała obiektywnego mechanizmu ustalenia salda kredytu, podlegającego spłacie przez kredytobiorców,
  3. umowa naruszała art. 69 pr. bank poprzez wprowadzenie do umowy dodatkowego źródła dochodów dla Banku – bez jednoczesnego poinformowania o tym kredytobiorców
  4. kredytobiorcy nie zostali należycie poinformowani o ryzyku kursowym.

Wobec złożonego pozwu bank wystosował odpowiedź, w której zakwestionował wadliwość umowy, wskazując, że umowa jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, prawa i obowiązki stron zostały unormowane zgodnie z wolą stron a ponadto klauzule zawarte w ww. umowie kredytu nie stanowią zapisów abuzywnych, zaś klienci zostali wyczerpująco poinformowani o specyfice kredytu indeksowanego do waluty obcej.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe dowiodło jednak, że stanowisko Banku było błędne i że umowa jest nieważna.

Co ważne, na zasądzoną kwotę 79.053,63 zł składa się nie tylko kwota 75.237,23 zł tytułem nienależnie zapłaconych rat kapitałowo – odsetkowych, ale także kwota 3.816,40 zł stanowiąca sumę nienależnie pobranych opłat okołokredytowych w tym: opłaty przygotowawczej, prowizji za ubezpieczenia oraz składki ubezpieczenia.

Wyrok został wydany w ciągu 11 miesięcy od dnia złożenia pozwu. Wyrok na razie jest nieprawomocny. Bank z pewnością wniesie teraz o uzasadnienie wyroku, a następnie wystąpi przeciwko nam z apelacją. Bankowi będzie jednak trudno „odwrócić” wynik całej sprawy.

Sprawę prowadzi adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. radc. J. Firlej.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: