Klauzule abuzywne w MIllenium oraz Mbank wpisane do rejestru klauzul abuzywnych UOKIK!

Dnia 28 maja 2021 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał Klauzule abuzywne do Rejestru pod pozycjami 771, 772, 773, 774,775 następujące postanowienia umowne w banku Mbank.

“Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust.6”

“Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, 3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, 4) płynności rynku walutowego, 5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.”

“W przypadku, gdy Kredytobiorca/Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/Pożyczki w walucie waloryzacji (powrót do spłaty w złotych), obowiązują następujące zasady: 1) w całym okresie obowiązywania Umowy począwszy od pierwszego dnia spłaty albo od dnia dokonania zmiany waluty spłaty na złote, spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu (pomnożeniu) rat kapitałowo-odsetkowych, jeśli kredyt został wypłacony w całości lub rat odsetkowych, 2021-05-28 Apelacja obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 kwietnia 2016 r. (sygn. akt XVII AmC 2939/14) USŁUGI FINANSOWE jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, wg kursu sprzedaży waluty waloryzacyjnej określonej w Tabeli kursowej Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

“Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust.4”

“Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, 3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, 4) płynności rynku walutowego, 5) stanu bilansu płatniczego i handlowego”

7767, 7768 następujące postanowienia w stosunku do Banku Millenium

“W przypadku, gdy waluta, w której udzielono kredytu przestanie być prawnym środkiem płatniczym, a będzie nim waluta euro, wszelkie zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku, wynikające z umowy kredytu, zostaną przeliczone na walutę euro, według stałego kursu wymiany waluty kredytu w stosunku do waluty euro”

“Jeżeli w trakcie okresu wskazanego w ust. 8 i 9 stosunek kwoty kredytu pozostającej do spłaty do wartości nieruchomości stanie się niższy niż 80% Bank dokona zwrotu proporcjonalnej części opłaty na rachunek Kredytobiorcy, za pełne miesiące kalendarzowe pozostające do końca okresu ubezpieczenia, za których opłata została uiszczona po otrzymaniu zwrotu od Towarzystwa Ubezpieczeń współpracującego z Bankiem”

Klauzule abuzywne

Przypominamy, klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki stosowały wobec kredytobiorców frankowych. Frankowicze bardzo często w ten sposób płacili wyższe raty niż powinni, a saldo zadłużenia zamiast maleć rosło.

Klauzule abuzywne dotyczą zazwyczaj zastosowania kursu kupna waluty przy wypłacie kredytu oraz kursu sprzedaży podczas spłaty kredytu. W ten sposób bank uzyskiwał dodatkowe wynagrodzenie oprócz oprocentowania czy prowizji.

Stosowanie klauzul przez banki uznane zostało przez sądy nieuczciwe i prowadzące do nieważności umów kredytów frankowych.


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe: d.ostaszewski@cno-legal.pl, telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: