Getin Noble Bank S.A. po raz kolejny pokonany! Nasi klienci znów mają powody do zadowolenia

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że kolejni nasi klienci mogą cieszyć się z wygranej sprawy frankowej. Tym razem naszej argumentacji uległ Getin Noble Bank S.A.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie pod sygn. akt I C 1314/20. W wyroku z dnia 21 marca 2022 r. Sędzia Tomasz Cegłowski:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego numer xxxxxx indeksowanego do CHF zawarta przez powodów xxxxxx i xxxxxx z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach – obecnie Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie – z dnia 3 sierpnia 2007 r. jest nieważna w całości;
  2. zasądził od pozwanej Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz strony powodowej kwotę 219.993,71 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  3. zasądził koszty procesu na rzecz strony powodowej.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartego z d. Getin Bank S.A.

W przedmiotowej sprawie pozwany Bank bronił się do samego końca. Już po zamknięciu rozprawy i wyznaczeniu terminu publikacji wyroku, pozwany Bank złożył oświadczenie o dokonaniu zatrzymania. To skutkowało koniecznością ponownego otwarcia rozprawy i rozważenia stanowisk stron.

Nasza obszerna argumentacja wskazująca na brak jakichkolwiek przesłanek do uwzględnienia zgłoszonego przez Bank zarzutu zatrzymania została w całości zaakceptowana przez Sąd Okręgowy. W konsekwencji Sędzia Tomasz Cegłowski nie uwzględnił zgłoszonego zarzutu zatrzymania.

Dzięki temu nasi klienci mogą cieszyć się nie tylko z unieważnionej umowy kredytu, ale również ze znacznie uproszczonej procedury rozliczenia z Bankiem. W tym miejscu trzeba bowiem zauważyć, że uwzględnienie zarzutu zatrzymania skomplikowałoby m.in. kwestię naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie na rzecz klientów.

Wyrok na razie jest nieprawomocny. Bank z pewnością wniesie teraz o uzasadnienie wyroku, a następnie wystąpi przeciwko nam z apelacją. Bankowi będzie jednak trudno „odwrócić” wynik całej sprawy.

Sprawę prowadzi adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. J. Firlej. Dodatkowo w sporze wspierał nas nasz bydgoski “oddział kancelarii frankowej” w osobie adw. Rafała Przybyszewskiego

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: