Wzór wniosku o wydanie dokumentów dla frankowiczów stosowany przez kancelarie frankowe

Chcą rozpocząć batalię sądową z bankiem musimy pozyskać szereg dokumentów. W dzisiejszym wpisie opowiemy czym jest i jak powinien wyglądać wniosek o historię spłaty kredytu.

Wniosek o historię spłaty kredytu

Od zaciągnięcia kredytu frankowego minęło często 15 lub więcej lat. Frankowicz, chcąc zbadać czy jego sprawa nadaje się do wytoczenia powództwa bankowi, w pierwszej kolejności powinien odnaleźć umowę.

Po znalezieniu umowy należy zbadać samodzielnie lub z udziałem prawnika, czy umowa zawiera klauzule abuzywne, a także czy danej osobie przysługuje status konsumenta.

Nierzadko frankowicz w dalszym toku realizacji umowy podpisywał aneksy, które mogły całkowicie zmienić treść stosunku prawnego łączącego strony. W swojej praktyce zawodowej nie raz spotykaliśmy się z sytuacjami, w których strony konwalidowały wadliwą czynność prawną. Tym samym pójście do sądu już na tym etapie wiadomo, iż byłoby dużym błędem.

Przygotowując się do procesu, warto wystąpić do banku z wnioskiem o wydanie odpisów umowy, wniosku kredytowego, aneksów a także regulaminów i innych dokumentów np. umowy ramowej. Im więcej dokumentów pozyskamy przez procesem frankowym, tym prostszy może się on okazać.

Wyliczenia w sprawie frankowej

Kancelarie frankowe w większości przypadków posiadają specjalne kalkulatory, które ułatwiają ocenę wysokości dochodzonych roszczeń. Są to jednak wyłącznie symulacje hipotetyczne. W okresie kredytowania mogły wystąpić nadpłaty, niedopłaty, opóźnienia, zmiany wysokości kredytu lub okresu kredytowania, oprocentowania. Chcąc poznać dokładne kwoty wpłaconych rat kapitałowych, odsetkowych, ubezpieczeń należy złożyć do banku specjalny wniosek, który nazywamy wnioskiem o historię spłaty kredytu.

We wniosku tym warto wnioskować również o przekazanie informacji o stosowanych przez bank kursach. Wniosek składa się na specjalnym formularzu w oddziale banku lub bezpośrednio listowanie w Centrali banku. Bez wniosku nie jest możliwe stworzenie wyliczeń, reklamacji a następnie pozwu.

Wzór wniosku o historię spłaty kredytu

Poniżej prezentujemy wzór wniosku o historię spłaty kredytu:

Działając w imieniu własnym, wnoszę o wydanie historii spłaty dot. umowy o kredyt hipoteczny nr __ od momentu uruchomienia kredytu do chwili obecnej z uwzględnieniem następujących składników:

 1. łączna kwota zapłaconych odsetek umownych we wskazanym okresie, określona w walucie umowy;
 2. łączna kwota zapłaconych odsetek karnych we wskazanym okresie, określona w walucie umowy;
 3. łączna kwota wpłaconego kapitału we wskazanym okresie, określona w walucie umowy;
 4. łączna kwota zapłaconych opłat/prowizji we wskazanym okresie wpływających na saldo wierzytelności do spłaty, np. prowizja za wcześniejszą spłatę lub opłata za ustanowienie polisy dla nieruchomości;
 5. informacja dotycząca przeliczania wpływów w PLN na walutę umowy, ze wskazaniem na tabelę kursową;
 6. historia spłat za wskazany okres, w formie tabelarycznej: termin płatności raty, kwota raty odsetkowej, kwota raty kapitałowej, data wpływu/spłaty; kwota wpływu w walucie; umowy/ kwota wpływu w walucie PLN, dla wpływów w PLN kwota wpływu w walucie umowy po przewalutowaniu, kurs dla wpływów w PLN; kwota zapłaconych odsetek/odsetek karnych/kapitału wyrażona w walucie umowy; kwota nadpłaconych środków pozostałych po spłacie;
 7. historia zmian wysokości oprocentowania we wskazanym okresie.

Równocześnie, wnoszę o wydanie następującej dokumentacji:

 1. kopii złożonego wniosku kredytowego, będącego podstawą do udzielenia kredytu;
 2. kopii regulaminu i warunków udzielenia kredytu;
 3. zaświadczenia o wysokości poszczególnych wpłaconych kwot na rzecz kredytu w walucie wpłaty (PLN) wraz z datami wpłat i z informacją jaka część poszczególnych kwot przypadła na kapitał a jaka na odsetki;
 4. zaświadczenia przedstawiającego kwotę wypłaconego kredytu w walucie wypłaty (PLN) wraz ze wskazaniem daty wypłaty;
 5. informację o wszystkich innych świadczeniach pobranych w trakcie kredytowania (koszty zaświadczeń, koszty monitów, koszty wszelkiego rodzaju prowizji, ubezpieczeń, prowadzenia rachunków bankowych).

Co zrobić po otrzymaniu historii spłaty kredytu

Po otrzymaniu zestawienia płatności warto samodzielnie zsumować wszystkie płatności dokonane na rzecz banku oraz porównać z kwotą udostępnionego kapitału, aby wiedzieć ile pieniędzy w razie ustalenie nieważności mamy do oddania na rzecz Banku. Jeżeli suma świadczeń przekracza kapitał, być może wraz z pozwem możliwe będzie sformułowanie wniosku o zabezpieczenie w postaci- wstrzymania płatności rat kredytowych. Należy podkreślić, iż obecnie warszawski wydział frankowy praktycznie w każdej sprawie w której kapitał jest nadpłacony udziela zabezpieczeń. Ma to jednak związek z długością spraw, które obliczane są nawet na 6- 7 lat. Kancelaria, która będzie prowadzić sprawę dotyczącą kredytu frankowego, będzie korzystać z analityka, ekonomisty, który na podstawie dokonanych wyliczeń, przedstawi scenariusz dotyczący ustalenie nieważności/ nieistnienie stosunku prawnego lub też odfrankowienia.

Czy można złożyć pozew bez historii spłaty kredytu

Nie. Jest to niemożliwe i stanowczo odradzamy taki zabieg. Bez dokonania wyliczeń Sąd nie będzie mógł zasądzić żadnej kwoty na rzecz frankowicza. Ile czeka się na dokumenty z banku w sprawie frankowej? Teoretycznie bank ma 30 dni na odpowiedź na złożony wniosek. Okres ten może zostać jednak wydłużony o kolejne 30 dni. W praktyce klienci otrzymują zaświadczenia z banku w terminie między 2 a 10 tygodni.

Czy zaświadczenie z banku kosztuje?

Wniosek do banku- zaświadczenie jest płatny. Bank pobiera opłatę w wysokości od około 100 do 400 złotych.

Czy bank musi wydać zaświadczenie?

Tak. Bank zawsze zobligowany jest do wydania zaświadczenia. Gdy bank nie odpowie, należy złożyć reklamację w formie online lub listownie.

Czy po złożeniu wniosku Bank może podjąć negatywne działania w stosunku do frankowicza?

W żadnym wypadku. Złożenie wniosku nie może wpływać na sytuację frankowicza. Bank nie będzie zadawać pytań, po co dana osoba składa wniosek o dokument.

W razie pytań jak sformułować wniosek do Banku o zaświadczenie, dokonać wyliczeń dotyczących unieważnienia lub odfrankowienia, sformułowania żądania, zachęcamy do kontaktu osobistego, mailowego lub telefonicznego.

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: