Wyrok Trybunału w sprawie BNP Paribas. TSUE po raz kolejny po stronie Frankowiczów!

Kilka godzin temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny analizował treść zapisów umowy kredytu powiązanego z kursem franka szwajcarskiego. Tym razem TSUE wzięło „pod lupę” zapisy umowy frankowej, której stroną jest Bank BNP Paribas S.A.

Wyrok TSUE w sprawie Banku BNP Paribas. Omówienie najważniejszych elementów rozstrzygnięcia – przedawnienie roszczenia o ustalenie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w omawianym wyroku jasno stwierdził, że roszczenie Kredytobiorcy mające na celu ustalenie, że jego umowa kredytu frankowego jest nieważna, ewentualnie, że w umowie występują klauzule abuzywne nie ulega przedawnieniu. To bardzo dobra wiadomość, gdyż Banki niejednokrotnie podważają prawo Frankowiczów do dochodzenia obrony swych praw na drodze sądowej. Jednocześnie wyrok TSUE pozwoli na ucięcie wszelkich spekulacji w tym zakresie.

Wyrok Trybunału Bank BNP. Omówienie najważniejszych elementów rozstrzygnięcia – przedawnienie roszczeń o zapłatę

Zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji, w razie ustalenia nieważności umowy, Kredytobiorcy frankowi mają prawo żądania zwrotu wszystkich spełnionych świadczeń (a zatem nie tylko rat kapitałowych, ale i odsetek oraz kosztów okołokredytowych). Jednakże do tej pory Banki często wskazywały, że tego typu roszczenie jest już częściowo przedawnione i nie można go dochodzić. TSUE stanął po stronie Frankowiczów i wskazał, że to nieprawda.

W ocenie Trybunału przyjęcie, że takie roszczenie uległo przedawnieniu (zanim konsument dowiedział się o nieuczciwym charakterze jego umowy) byłoby sprzeczne z dyrektywą. W związku z powyższym termin przedawnienia może być liczony dopiero od momentu, w którym kredytobiorca – konsument powziął informacje o nieuczciwym charakterze jego umowy. Podobnego stanowiska był również Sąd Najwyższy wydając uchwałę w dniu 7 maja 2021 r. Powyższe wskazuje, że linia orzecznicza zmierza we właściwym kierunku, tj. na korzyść Frankowiczów.

Bank BNP wyrok TSUE. Omówienie najważniejszych elementów rozstrzygnięcia – poinformowanie kredytobiorcy

Wyrok Trybunału w sprawie BNP Paribas dowodzi, że w ocenie TSUE Bank nie wypełnił obowiązku informacyjnego, jeśli poinformował klienta, że stosunek pomiędzy walutą złotową a walutą franka szwajcarskiego będzie stabilny. Innymi słowy nawet jeśli Bank „zasypał” Klienta dokumentami wskazującymi na ryzyko kursowe, to nie wypełnił należycie swoich obowiązków, jeśli jednocześnie poinformował kredytobiorcę, że przynajmniej w założeniu frank powinien być stabilny i nie powinien ulegać znacznym wahaniom w stosunku do złotówki. To bardzo ważna informacja szczególnie dla tych Kredytobiorców, którzy podpisali oświadczenia o zapoznaniu z ryzykiem, ale nie byli należycie poinformowani o tym na czym to ryzyko polega.

Bank BNP wyrok Trybunału. Omówienie najważniejszych elementów rozstrzygnięcia – podsumowanie

W ocenie TSUE brak ochrony kredytobiorców w wyższej opisanym zakresie prowadziłby do znaczącej nierównowagi praw i obowiązków wynikających umowy i przeniesienia ryzyka kursowego na konsumentów. To z kolei byłoby niezgodne z treścią Dyrektywy, która nakazuje przede wszystkim chronić konsumenta przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców.


Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe: d.ostaszewski@cno-legal.pl, telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: