W jaki sposób wstrzymać obowiązek spłacania kredytu frankowego? – o zabezpieczeniu roszczeń kredytobiorców słów kilka

Osoby, które zawarły umowę kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich, coraz częściej decydują się na wystąpienie na drogę sądową i pozwanie banku celem unieważnienia umowy kredytowej bądź stwierdzenia bezskuteczności zawartych w umowie klauzul. Sprawa sądowa potrafi jednak potrwać kilka lat, a kurs franka wciąż rośnie. Koszty zaciągniętego kredytu są zatem coraz większe. Czy istnieje sposób na wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd? Na to pytanie odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Postępowanie zabezpieczające w sprawach frankowych – co to takiego?

Uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego instytucja zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych umożliwia sądowi uregulowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania. W stosunku do kredytobiorców instytucja ta przejawia się w ten sposób, że na mocy postanowienia sądu następuje wstrzymanie obowiązku dokonywania przez kredytobiorcę spłat do momentu uprawomocnienia się wyroku rozstrzygającego spór między stronami. Wniosek o zabezpieczenie powództwa można złożyć przed wszczęciem powództwa albo przy składaniu pozwu. Wniosek musi spełniać następujące kryteria: konieczne jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego.

wstrzymać obowiązek spłacania kredytu frankowego

Interes prawny i uprawdopodobnienie roszczenia w sporach frankowych.

Biorąc pod uwagę ilość spraw sądowych, która zakończyła się zwycięstwem dla frankowiczów, uprawdopodobnienie roszczenia kredytobiorcy frankowego w sprawie sądowej nie stanowi większego problemu.

Trudności pojawiają się jednak w związku z wykazaniem interesu prawnego.  O istnieniu interesu prawnego mówimy wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi bądź poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, czy też w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w danej sprawie. Konieczne jest zatem wykazanie, iż dalsze spłacanie rat wynikających z nieważnej umowy kredytu frankowego jest nieuzasadnione z punktu widzenia interesu kredytobiorcy oraz procesu.

wstrzymać obowiązek spłacania kredytu frankowego

Ile to kosztuje?

Aby sąd przystąpił do rozpatrzenia wniosku, konieczne jest nie tylko jego odpowiednie uzasadnienie, ale także uiszczenie wymaganej opłaty, która w tym przypadku wynosi 100 zł. Opłata ta nie jest jednak pobierana, jeśli wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest składany razem z pozwem frankowym.

wstrzymać obowiązek spłacania kredytu frankowego

Co po złożeniu wniosku o wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu frankowego?

Obowiązkiem sądu jest niezwłoczne rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie, a postanowienie o jego udzieleniu jest natychmiast wykonalne.  Jeżeli sąd odmówi udzielenia roszczenia, kredytobiorcy przysługuje możliwość odwołania się od decyzji procesowej sądu, w postaci złożenia zażalenia.

Odpowiedź na powyższe pytania pozwala dojść do wniosku, iż kredytobiorcy, którzy podpisali umowę kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich oraz spełnili na rzecz Banku świadczenia w kwocie równej kwocie udostępnionego im kapitału, już na początkowym etapie postępowania sądowego mogą wnosić o zabezpieczenie swojego roszczenia i wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu. Oczywiście ostateczna decyzja w tym zakresie należy do sędziego, jednakże jest to zawsze już jakaś możliwość na uniknięcie płacenia rat kredytu frankowego.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: