Ubezpieczenie niskiego wkładu- kredyt we franku

Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu? Jakie zapisy w umowie kredytu frankowego winny budzić wątpliwości? Czy można odzyskać składki wpłacane z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu? W dzisiejszym wpisie odpowiem na te pytania. Nazywam się Daniel Ostaszewski, jestem adwokatem w kancelarii Czyżewski Nowojski Ostaszewski i reprezentuje frankowiczów w sporach z bankami. Zapraszam do czytania.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Decydując się na wzięcie kredytu każdy kredytobiorca (nie tylko frankowy) musi posiadać środki własne. Zgodnie z wytyczną Komisja Nadzoru Finansowego kredytobiorca jest zobowiązany do posiadania wkładu własnego, w wysokości co najmniej 20% wartości nieruchomości. Przykładowo- kupując nieruchomość za 100 000 złotych, kredytobiorca musi posiadać co najmniej 20 000 złotych.

Podobny obowiązek obowiązywał również frankowiczów, zawierających umowy indeksowane lub denominowane do chf.

Czemu służy ubezpieczenie niskiego wkładu?

Nie posiadając wystarczającego wkładu własnego, wiele banków w latach 2004 do 2009 oferowało frankowiczom usługę polegająca na zawarciu tzw. umowy ubezpieczenia niskiego wkładu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu w swym założenia miało na celu zabezpieczenie interesów zarówno kredytobiorcy jak i bank. Frankowicz nie musiał posiadać wkładu własnego, mógł wziąć kredyt zaś bank był zabezpieczony na wypadek braku płatności przez frankowicza. Ubezpieczenie było zawierane przez Bank z ubezpieczycielem do czasu gdy kapitał do spłaty miał wynosić 90 procent wartości. No właśnie miał …. Jak okazało się później, w praktyce umów frankowych jedyny rzeczywistym beneficjentem umów pozostawał bank.Bank przerzucał na frankowicza ciężar opłacania składek za ubezpieczenie. W zamian frankowicz nie zyskiwał żadnej ochrony. W sytuacji zdarzenia wywołującego konieczność wypłaty świadczenia to rzecz banku, kredytodawca zyskiwał odszkodowanie, nie frankowicz. Ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania zyskiwał prawo do roszczenia regresowego w stosunku do frankowicza. Frankowicz zatem mimo, że opłacał składki musiał jeszcze zapłacić ubezpieczycielowi regres.

Liderem w zawieraniu umów ubezpieczenia niskiego wkładu był bank Millenium.

Bank bardzo często pobierał składkę i przeliczał ją na CHF. To zapis nieuczciwy.

Umowy ubezpieczenia niskiego wkładu pojawiała się również w umowach takich banków jak mBank, Polbank, Getin Bank, GE Money Bank, Santander Consumer Bank.

Co ciekawe, umowy bankowe często nie nie określały zasad  na jaki okres ubezpieczenie zostaje przedłużone. W praktyce zatem bank pobierał składki przez wiele lat.

Niedozwolone postanowienia umowne- klauzula dotycząca niskiego wkładu

Zapisy umowne dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu zostały uznane za tzw. klazule abuzywne. W sprawie klauzul odnoszących się do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowisko zajął prezes UOKiK. W ocenie UOKiK klauzule dot. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowią naruszenie dobrych obyczajów i rażące naruszenie interesów konsumentów, gdyż są one nieprecyzyjne i tworzą pozory ochrony ubezpieczeniowej, obciążając przy tym wszystkimi kosztami kredytobiorców.

​​W ocenie Prezesa UOKiK, stosowane przez banki klauzule UNWW należy oceniać w kontekście naruszenia art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego, to jest pod kątem przesłanek związanych z możliwym stwierdzeniem ich niedozwolonego charakteru. Wobec tego składki naliczone i pobrane dotychczas przez banki od konsumentów mogą być nienależne.

Na treść postanowień dotyczących UNWW, zawartych we wzorcach umownych opracowanych przez banki, konsumenci nie mieli żadnego wpływu. W praktyce mogli albo podpisać umowę w brzmieniu zaproponowanym przez banki, albo odstąpić od zawarcia umowy kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, jako zabezpieczenie spłaty kredytu, samo w sobie nie jest niedozwolone, jednak sprzeczne z dobrymi obyczajami jest takie ukształtowanie postanowień dotyczących UNWW, które:

  • obciążają konsumentów kosztami ubezpieczenia i nie określają, kto jest beneficjentem ochrony ubezpieczeniowej,
  • nie pozwalają konsumentom ustalić ich praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia,
  • nie określają wysokości, sposobu i zasad kształtowania się należnej opłaty, którą konsumenci muszą ponieść z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
  • zobowiązują konsumentów do pokrycia kosztów składki ubezpieczeniowej, nawet wówczas gdy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej spłaciliby część kredytu objętą ubezpieczeniem,
  • nie określają maksymalnego okresu trwania ubezpieczenia.

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu

Uznanie zapisów za abuzywne daje podstawę frankowiczowi do żądania zwrotu wszystkich świadczeń jakie dokonał na rzecz Banku z tego tytułu (z uwzględnieniem okresu przedawnienia).

Również w przypadku uznania umowy frankowej za nieważną frankowiczom należy się zwrot składek.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: