Jakie pytania zadaje sąd Frankowiczom w trakcie rozpraw? Przykładowa lista pytań

Spraw frankowych w polskich sądach wciąż przybywa. Czas oczekiwania na wyrok z roku na rok widocznie się wydłuża. Podobnie sprawa ma się z rozprawami. Frankowicze są zmuszeni czekać długie miesiące na wyznaczenie pierwszej rozprawy w ich postępowaniach. Dlatego tym bardziej nabiera na znaczeniu kwestia odpowiedniego przygotowania do uczestnictwa w posiedzeniu sądu. Opierając się na doświadczeniu naszej Kancelarii, wychodzimy naprzeciw Frankowiczom, odpowiadając na pytanie: jakie pytania może usłyszeć Kredytobiorca na sali sądowej?

Jak odpowiednio przygotować się do rozprawy w postępowaniu frankowym?

Na wstępie warto zaznaczyć, iż obecność profesjonalnego pełnomocnika, który będzie czuwał nad tokiem posiedzenia oraz reagował na to, co dzieje się na sali rozpraw, jest ogromnym wsparciem dla Frankowicza, który najczęściej nie jest zaznajomiony z tym, jak przebiega posiedzenie. 

Rozprawa frankowa dla wielu Kredytobiorców jest dużym stresem. Jest to w pełni zrozumiałe i normalne, niemniej można spróbować temu zapobiec przede wszystkim dobrym przygotowaniem. Podstawą odpowiedniego przygotowania jest zapoznanie się z dokumentacją bankową (zwłaszcza umową, aneksami i innymi dokumentami), tak aby sąd nie zaskoczył nas prostym pytaniem: w jakiej kwocie zaciągnął Pan kredyt?. Dobrym wsparciem będzie też zapoznanie się z typowymi pytaniami, które padają ze strony sądu w czasie przesłuchiwania Frankowiczów, o czym piszemy poniżej.

Warto też zadbać o poprawną prezencję w sądzie. Krótkie spodenki, t-shirt, czy bluza nie będą odpowiednim odzieniem na salę sądową, w szczególności dla strony postępowania. Należy ubrać się raczej formalnie, unikając rzeczy ogólnie uznawanych za mniej eleganckie. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że również odpowiednim ubiorem okazujemy sądowi szacunek.

Jak wygląda rozprawa frankowa? Ile trwa? Jak przebiega przesłuchanie Frankowicza?

Pierwsze posiedzenie sądu w sprawie frankowej trwa średnio około dwóch godzin. Sąd chce przede wszystkim przesłuchać Frankowiczów na okoliczność zawarcia umowy i jej wykonywania. Jest to najprawdopodobniej najbardziej stresujący moment w całym postępowaniu. W tym miejscu z pomocą przychodzi nam dobre przygotowanie merytoryczne przed rozprawą, o którym pisaliśmy wyżej. Jeżeli mamy do czynienia z najbardziej typową sytuacją, w której po stronie powodowej występuje małżeństwo, wówczas to Kredytobiorcy decydują o tym, który z nich będzie zeznawał jako pierwszy. Jednak warto mieć na uwadze, że w tym zakresie decyzja sędziego może być dowolna.

Przy przesłuchiwaniu schemat jest co do zasady taki: najpierw pytania zadaje sąd, następnie pełnomocnik Frankowiczów, a na końcu pełnomocnik pozwanego banku. Odpowiedzi na pytania powinny być przemyślane i nie powinny być nacechowane emocjonalnie. Należy też odpowiadać zgodnie ze swoją wiedzą i nie próbować na siłę znaleźć odpowiedzi na pytanie – jeżeli Frankowicz jej nie zna albo nie pamięta okoliczności, o jakie pyta sąd, nie powinien bać się powiedzieć “nie wiem”, czy “nie pamiętam”.

Przykładowa lista pytań zadawanych kredytobiorcom frankowym w trakcie rozprawy

Poniżej przedstawiamy pytania, których Frankowicz może spodziewać się w trakcie przesłuchania przed sądem. Jest to zbiór wynikający z naszego doświadczenia w reprezentowaniu Frankowiczów w postępowaniach. Mogą być one także dobrą wskazówką mówiącą o tym, w jaki sposób przygotować się do takiego przesłuchania.

LISTA PYTAŃ:

 1. Dlaczego w Państwa ocenie umowa jest nieważna? Czy gdyby kurs CHF nie wzrósł, to czy wnosilibyście Państwo o unieważnienie umowy? 
 2. Proszę wskazać, czym się Państwo zawodowo zajmujecie oraz jakie jest Państwa wykształcenie. 
 3. Czy w momencie podpisywania umowy prowadziliście Państwo jakąkolwiek działalność gospodarczą? Czy działalność ta była prowadzona w kredytowanej nieruchomości (Sąd musi ustalić, czy umowa kredytu ma związek z działalnością gospodarczą, a jeśli tak to w jakim zakresie)? Czy w ramach prowadzonej działalności, amortyzowaliście Państwo raty kredytu?
 4. Proszę opisać krok po kroku, jak przebiegał proces zawarcia umowy kredytu hipotecznego. Czy korzystaliście Państwo wówczas z usług pośrednictwa finansowego?
 5. W jakim celu zawarliście Państwo przedmiotową umowę? Czy Państwa celem było, zaciągniecie kredytu w walucie obcej, czy też w złotych polskich?
 6. Co skłoniło Państwa do zawarcia umowy kredytu powiązanego z kursem CHF (a nie kredytu złotowego)?
 7. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na kredyt powiązany z kursem CHF (a nie np. USD lub EUR)?
 8. Czy mieliście Państwo możliwość negocjacji postanowień umowy? Jeśli tak, to czy wszystkie postanowienia umowy podlegały negocjacji? Które postanowienia/elementy umowy mogły być przedmiotem negocjacji?
 9. Czy na etapie przedstawienia Państwu oferty kredytu zostały Państwu przedstawione następujące dokumenty: umowa, regulamin, załączniki?
 10. Czy treść umowy była dla Państwa zrozumiała? Czy mieliście Państwo wątpliwości co do treści umowy?
 11. Czy przed zawarciem umowy kredytu (np. na tydzień przed jej zawarciem) otrzymaliście Państwo ww. dokumenty? Jeśli nie, to kiedy je otrzymaliście?
 12. Czy zostało z Państwem omówione każde postanowienie umowy, regulaminu oraz innych załączników?
 13. Czy zostaliście Państwo poinformowani o treści i znaczeniu następujących zapisów? Czy został Państwu przedstawiony mechanizm przeliczania kredytu oraz wyjaśniono Państwu sposób jego działania?
 14. Czy pracownik banku przekazał Państwu informację o tym, że w związku ze stosowaniem różnego kursu kupna i sprzedaży waluty obcej przy dokonywanych obliczeniach bank będzie uzyskiwał dodatkowy dochód? W kontekście powyższego – czy w momencie zawarcia umowy mieliście Państwo świadomość, że będzie to generowało dla Państwa dodatkowy koszt?
 15. Czy w momencie podpisywania umowy mieliście Państwo wiedzę na temat tego, w jaki sposób są ustalane kursy kupna i sprzedaży w Tabeli Kursowej stosowanej przez Bank? Czy pracownik Banku (lub pośrednik) przekazał Państwu informacje na temat tego, jak przebiega proces ich ustalania?
 16. Czy mieliście Państwo jakikolwiek wpływ na wysokość kursu kupna/sprzedaży CHF ustalonego w Tabeli Kursowej Banku?
 17. 16. Czy mogliście Państwo negocjować kurs kupna CHF, po jakim nastąpi przeliczenie kredytu? Czy na etapie spłaty kredytu mieliście Państwo możliwość negocjowania kursu sprzedaży CHF?
 18. Czy którykolwiek z pracowników/przedstawicieli Banku poinformował Państwa o tym, czy jest:
  a. Klauzula indeksacyjna/denominacyjna?
  b. Spread walutowy?
  c. Ryzyko kursowe wiążące się z kredytem powiązanym z walutą obcą?
 19. Ile czasu mieliście Państwo na zapoznanie się z Umową, Regulaminem oraz innymi oświadczeniami?
 20. W jaki sposób została Państwu zaprezentowana oferta udzielenia kredytu hipotecznego powiązanego z kursem CHF? Czy pośrednik finansowy/pracownik Banku zachęcał Państwa do zawarcia umowy kredytu powiązanego z kursem CHF? Proszę także opisać postawę pracowników Banku/pośrednika finansowego przed i w momencie zawarcia umowy kredytu.
 21. Czy pracownik banku zaoferował Państwu możliwość wypłaty kredytu w walucie CHF?
 22. Czy kiedykolwiek otrzymaliście Państwo z Banku franki szwajcarskie (w formie gotówkowej/bezgotówkowej)?
 23. Czy w momencie podpisywania umowy pracownik Banku przekazał Państwu informację na temat tego, jaka konkretnie kwota zostanie wskazana jako saldo kredytu/jaka konkretnie kwota zostanie Państwu wypłacona?
 24. W jaki sposób została Państwu przekazana informacja o tym, że zawarcie kredytu powiązanego z kursem CHF wiąże się z dużym ryzykiem kursowym? Jakie informacje o ryzyku kursowym zostały Państwu wówczas przekazane? Czy pracownik banku w jakikolwiek sposób zweryfikował Państwa wiedzę w tym zakresie? W szczególności czy upewnił się, że rozumiecie treść przekazanych informacji?
 25. Dlaczego mimo podpisanych oświadczeń o zaznajomieniu się z ryzykiem kursowym zdecydowaliście się Państwo na podpisanie umowy kredytu hipotecznego powiązanego z kursem CHF? 
 26. Czy przedstawiciel Banku informował Państwa o tym, w jakich granicach może się wahań kurs CHF? Jeśli tak to w jakich?
 27. Czy pracownik Banku wyjaśnił Państwu, jaki wpływ będzie miał wzrost kursu CHF na wysokość Państwa raty?
 28. Czy Bank już po zawarciu przedmiotowej umowy był skłonny do negocjacji oraz ewentualnej zmiany jej postanowień/ postanowień regulaminu? Czy składaliście Państwo jakąkolwiek reklamację do Banku? Jeśli tak, jaki przyniosła ona skutek.
 29. Dlaczego – mimo założenia, że umowa jest nieważna – nadal spłacacie Państwo raty kredytu?
 30. Czy wyrażacie Państwo zgodę na unieważnienie umowy kredytu hipotecznego oraz, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Bank może pozwać Państwa o wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału?
 31. Czy znając już ryzyko kursowe, ponownie zawarlibyście Państwo umowę kredytu powiązanego z CHF?
 32. Czy czujecie się Państwo pokrzywdzeni zawarciem tego typu umowy? Jeśli tak, to dlaczego?
 33. Czy wyrażacie Państwo zgodę na usunięcie z umowy klauzul abuzywnych i zastąpienie ich innymi postanowieniami?
 34. Kiedy dowiedzieliście się Państwo o tym, że wasza umowa jest wadliwa/nieważna?
 35. Pod koniec 2008 roku nagle wzrósł kurs CHF, czy już wówczas nie czuliście Państwo, że umowa jest nieważna albo że jest z nią coś nie tak?

W zależności od okoliczności indywidualnych sprawy (np. moment zawarcia umowy, próby podejmowania rozmów ugodowych z bankiem), można spodziewać się takich pytań:

1. Od 2011 r. istnieje możliwość spłaty rat kredytu bezpośrednio w CHF – dlaczego Państwo nie skorzystaliście z tej oferty i dlaczego nadal spłacacie Państwo raty w PLN?

2. Czy Bank oferował Państwu możliwość zawarcia ugody? Jeśli tak, to jakie były jej warunki?

Podsumowując, rozprawa w postępowaniu frankowym jest zazwyczaj dla kredytobiorców stresującym przeżyciem. Można jednak zniwelować negatywne emocje, dobrze przygotowując się do niej, zapoznając się z dokumentacją, a przede wszystkim rozmawiając z pełnomocnikiem, który w przystępny sposób wyjaśni nam zawiłe dla nas kwestie merytoryczne i procesowe. 

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: