Ile kosztuje sprawa frankowa? Jaki Sąd będzie ją rozpoznawał? Jaką mam szansę na unieważnienie umowy kredytu frankowego? – Czyli odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych nam pytań.

Ile kosztuje sprawa frankowa

Frankowicze to grupa ponad 700 tysięcy Polaków, którzy każdego dnia muszą się zmagać ze spłatą swojego kredytu frankowego oraz z myślą, że pomimo spłacania kredytu od kilkunastu już lat, nadal mają więcej do oddania na rzecz Banku, aniżeli od niego dostali. Mimo, iż kredytobiorców frankowych jest wielu, to jednak pytania, które ich nurtują są z reguły te same. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy w zwięzły sposób odpowiedzieć na dziesięć najczęściej zadawanych nam pytań.

1. Ile kosztuje sprawa frankowa? Ile kosztuje wniesienie pozwu frankowego do Sądu?

Opłata za wniesienie do Sądu pozwu frankowego wynosi 1.000 zł. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Sądu, który będzie właściwy do rozpoznania naszej sprawy. W razie wygrania procesu, opłata ta zostanie zasądzona od Banku na rzecz Frankowicza. Tym samym po ustaleniu nieważności umowy kredytu, kredytobiorca frankowy będzie mógł żądać od Banku zwrotu 1000 zł opłaty, którą wniósł przy składaniu pozwu.

Kolejną opłatą, z którą musi się liczyć Frankowicz jest opłata za wydanie zaświadczeń z Banku. W zależności od Banku jest to kwota od 50 do 300 zł. Kwota ta jest uzależniona od cennika jaki jest przyjęty w danym Banku. Niekiedy istnieje możliwość uniknięcia uiszczania ww. opłaty. Ma to miejsce w sytuacji, w której posiadamy konto elektroniczne z dostępem do historii spłaty kredytu (z takiej funkcji mogą skorzystać m.in. klienci Banku Millennium czy ING). Co do zasady, nawet w razie wygrania procesu kwota ta nie podlega zwrotowi.

Ostatnią opłatą wiążącą się ze sprawą frankową jest zaliczka na poczet wyliczeń biegłego. Opłata ta pojawia się przede wszystkim w sytuacji, w której Frankowicz będzie wnioskował o odfrankowienie umowy kredytu, a nie o jej unieważnienie. Opłata ta może także wystąpić w sytuacji, w której Sąd uzna, że umowa jest wadliwa (tzn. zawiera klauzule abuzywne), ale może być dalej wykonywana. W takiej sytuacji Sąd zleci biegłemu, aby ten wyliczył jaka kwota tzw. nadpłat powinna zostać zasądzona na rzecz Frankowicza. Opłata ta wynosi zwykle ok. 1500-2000 zł i jest zwrotna w razie zwycięstwa w procesie.

2. Jakie Sądy rozpoznają sprawy frankowe? Który sąd jest właściwy dla spraw frankowych?

Właściwość miejscowa sądu jest uzależniona od woli kredytobiorcy frankowego. Co do zasady ma on wybór pomiędzy Sądem właściwym z uwagi na jego miejsce zamieszkania, bądź też sądem właściwym z uwagi na siedzibę Banku. Przykładowo: mieszkaniec Wrocławia mający kredyt w PKO BP S.A. będzie mógł wnieść powództwo – według swojego uznania – albo do sądu we Wrocławiu, albo do Sądu w Warszawie (tam ma siedzibę PKO).

Czasami zdarza się jednak, że w umowie są zawarte szczegółowe uregulowania tej materii i np. wszelkie spory są oddane pod właściwość sądu z uwagi na miejsce położenia nieruchomości. Wówczas sądem właściwym jest sąd w okręgu, którego jest zlokalizowana nieruchomość.

Sprawy frankowe charakteryzują się wysoką wartością przedmiotu sporu, co w konsekwencji sprawia, że one rozpatrywane głównie przez Sądy Okręgowe.

3. Jaką mam szansę na unieważnienie umowy kredytu frankowego? Czy wygram sprawę frankową?

Na wstępie należy podkreślić, że żaden profesjonalny pełnomocnik (adwokat lub radca prawny), nigdy nie zapewni swojego klienta, że na 100 % wygra jego sprawę. Wynika to z tego, że takie zapewnienia są niezgodne z zasadami etyki prawniczej a nadto byłby nierzetelne. Tym samym zapewnienia prawnika o tym, że sprawa na pewno zostanie wygrana, powinny być dla Frankowicza sygnałem ostrzegawczym, skłaniającym go do większej rozwagi i powściągliwości.

Zapewnień składać nie wolno, ale można oprzeć się na statystyce spraw frankowych, z której wynika, że w pierwszym półroczu 2021 r. na 703 sprawy, aż 644 zakończyło się zwycięstwem frankowiczów (w I instancji). W konsekwencji statystyczna „szansa” na zwycięstwo w sprawie frankowej wynosi aż 92%, co jest bardzo dobry wynikiem.

W II instancji statystyka wygląda jeszcze lepiej. Na 52 wyroki jakie zostały wydane, tylko w jednej sprawie sąd orzekł na niekorzyść Frankowiczów. Jest to bardzo dobra tendencja orzecznicza i miejmy nadzieję, że utrzyma się ona jak najdłużej.

4. Co z hipoteką zabezpieczająca kredyt frankowy? Czy po unieważnieniu umowy kredytu frankowego stracę dom?

Ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego ma ten skutek, że prowadzi do upadku umowy kredytu. Nie ma ona jednak żadnego wpływu na ważność umowy zakupu mieszkania, czy też domu. W konsekwencji nadal pozostajemy właścicielami domu/mieszkania.

Jednocześnie należy wskazać, że uznanie umowy za nieważną, skutkuje upadkiem jej zabezpieczenia, w tym hipoteki. W konsekwencji, możemy wnioskować o wykreślenie wpisu o hipotece z księgi wieczystej naszej nieruchomości, co korzystnie wpłynie na jej wartość.

5. Czy Bank może mnie pozwać o zapłatę wynagrodzenia za korzystnie z kapitału?

Roszczenie Banku o zapłatę wynagrodzenia za korzystnie prze kredytobiorców z wypłaconego im kapitału nie znajduje żadnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Sprzeciwia się także prawo europejskie, a zwłaszcza cel dyrektywy Rady 93/13, która dąży do prewencyjnego („odstraszającego”) oddziaływania na przedsiębiorców stosujących w swoich wzorcach klauzule niedozwolone.

To Banki, które stosowały nieuczciwe postanowienia umowne, musza ponosić niekorzystne skutki ich wyeliminowania, a nie konsumenci. Stanowisko to znajduje także potwierdzenie w najnowszym orzecznictwie sądów powszechnych.

6. Ile trwa sprawa frankowa?

Postępowanie pierwszoinstancyjne w sprawie frankowej trwa zwykle od ok. półtora roku do dwóch lat. Postępowanie drugoinstancyjne to kolejne 9-12 miesięcy. Łącznie zatem sprawa frankowa trwa ok. 2-3 lat. W tym czasie pełnomocnicy stron wymieniają się pismami procesowymi, a sąd przeprowadza postępowanie dowodowe przeprowadzając dowody z dokumentów oraz przesłuchując świadków i strony.

7. Ile kosztuje zlecenie sprawy frankowej prawnikowi?

Sprawy frankowe są ze swej natury skomplikowane i czasochłonne. Niektóre będą wymagały większego nakładu pracy, inne z kolei mniejszego. W konsekwencji profesjonalni pełnomocnicy zazwyczaj wyceniają każdą sprawę indywidualnie. Co do zasady, profesjonalny pełnomocnik już w trakcie pierwszego spotkania powinien poinformować klienta o tym, ile wyniesie jego wynagrodzenie z wyszczególnieniem wszystkich składników, które się na nie składają. Warto dopytać prawnika o to, czy aby na pewno w trakcie prowadzenia sprawy nie pojawią się jakieś dodatkowe koszty itp.

Przed zawarciem umowy, Frankowicz powinien otrzymać wzór umowy oraz czas do namysłu. To ważne, aby nie podejmować decyzji pod wpływem emocji, a także aby dobrze zapoznać się z umową przed jej podpisaniem.

W rozliczeniach z prawnikiem warto nastawać na to, aby jego wynagrodzeniem było uzależnione od wyniku sprawy. Korzystnym rozwiązaniem jest np. zapłata 1/3 wynagrodzenia z góry, a pozostałe 2/3 wynagrodzenia w ramach tzw. success fee (premii za zwycięstwo płatnej tylko w razie wygrania procesu). W ten sposób mamy pewność, że prawnikowi będzie zależało na wyniku prowadzonej sprawy i że będzie dążył do jej wygrania (w końcu od tego będzie uzależnione jego wynagrodzenie).

Ile kosztuje sprawa frankowa

8. Unieważnienie umowy a jej odfrankowienie – kto o tym decyduje?

Co do zasady to Frankowicz występujący z powództwem określa czy chce, aby sąd ustalił nieważność umowy, czy też tylko aby ją odfrankowił. Profesjonalni pełnomocnicy starają się zwykle zamknąć oba te roszczenia w jednym pozwie konstruując tzw. roszczenia kaskadowe. Polega ono na tym, że w pierwszej kolejności wnosi się o unieważnienie umowy (jest to z reguły rozwiązanie korzystniejsze finansowo dla Frankowiczów), a dopiero w ramach roszczenia ewentualnego wnosi się o odfrankowienie umowy.

Tym samym sąd rozpoznający sprawę w pierwszej kolejności bada czy zachodzą podstawy do unieważnienia umowy w całości, a dopiero w sytuacji w której uzna, że umowa może trwać dalej (mimo występujących klauzul abuzywnych) przejdzie do rozważenia roszczenia o jej odfrankowienie.

Ile kosztuje sprawa frankowa

9. Czy Frankowicze są przesłuchiwani w sprawach frankowych?

Tak, kredytobiorcy są przesłuchiwani w sprawie w charakterze strony postępowania. Sąd przeprowadzając ten dowód dąży do tego, aby ustalić jak faktycznie wyglądało zawarcie umowy kredytu. W szczególności sąd stara się zbadać, czy Bank poinformował należycie Frankowiczów o realnej skali ryzyka kursowego, zmienności kursu walut oraz czy postanowienia dot. wypłaty i spłaty kredyt miały charakter negocjowany. Nadto sąd stara się zbadać na co kredyt został wydatkowany i czy miał związek z działalnością gospodarczą.

Ile kosztuje sprawa frankowa

10. Czy po wniesieniu pozwu Frankowicz musi nadal spłacać raty kredytu frankowego?

Co do zasady, mimo zakwestionowania umowy kredytu frankowego, Frankowicz nadal musi płacić raty na rzecz pozwanego Banku. Obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą prawomocnego zakończenia sporu (a zatem zwykle z wydaniem wyroku przez sąd II instancji).

Frankowicze w trakcie procesu mają jednak możliwość zawnioskowania o zabezpieczenie powództwa, które polega na zawieszeniu obowiązku spłacania rat kredytu. Jeśli sąd przychyli się do ich wniosku Frankowicz, przez cały okres trwania procesu nie musi płacić na rzecz Banku żadnej raty, a jednocześnie Bank nie może z tego tytułu zastosować jakichkolwiek negatywnych dla kredytobiorcy skutków. W szczególności bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu, czy też wezwać kredytobiorcy do zapłaty.

Nasza kancelaria zawsze wnioskuje o tego typu zabezpieczenie dążąc do przekonani sądu, że w sprawie zachodzą podstawy do udzielenia tej formy zabezpieczenia. Nasi klienci, którzy otrzymali już tego typu zabezpieczenie byli zadowoleni, gdyż ze spokojem mogli oczekiwać na wydanie wyroku w ich sprawie frankowej.

Ile kosztuje sprawa frankowa

Podsumowanie

Jeśli po lekturze tego artykułu nadal masz jakieś pytania lub coś jest dla Ciebie niezrozumiałe to możesz się z nami skontaktować. Nasi specjaliści postarają się udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: