Czy z Bankiem da się wygrać? Podsumowujemy ostatnie tygodnie naszej pracy

Prowadząc z Państwem konsultacje w zakresie spraw frankowych, niejednokrotnie otrzymujemy od Państwa pytania, czy mamy już jakieś wyroki w sprawach z udziałem Państwa Banku. Takie pytania są jak najbardziej zasadne, gdyż świadczą one o tym, że zamierzacie Państwo podjąć świadomą decyzję. W końcu każdy z nas chciałby, aby jego sprawa była prowadzona przez osoby doświadczone i rozeznane w danym temacie.  Mając na uwadze powyższe, postanowiliśmy, że w dzisiejszym artykule opiszemy wyroki, jakie zapadły w ostatnich tygodniach w sprawach toczących się z naszym udziałem. Dokonując wyboru, staraliśmy się wybrać po jednym „ciekawszym” wyroku dot. różnych Banków.

Wygrana Frankowiczów z BNP Paribas (dawny BGŻ)

W dniu 21 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, na skutek naszego pozwu wniesionego w dniu 29 kwietnia 2021 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5426/21.

Wyrokiem tym Sąd Okręgowy:

 • ustalił nieważność umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawartego w dniu 7 sierpnia 2006 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • zasądził na rzecz powoda należność główną w kwocie 115.278,55 zł wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok ten zasługuje na uwagę z kilku powodów. Po pierwsze Sąd uwzględnił nasze roszczenia w całości. Tym samym Sąd nie dał wiary twierdzeniom pozwanego Banku, jakoby roszczenia powoda było już przedawnione a także temu, że powód został należycie poinformowany o ryzykach, jakie wiązały się z zawarciem kredytu frankowego. Sprawa ta była również o tyle ciekawa, że umowa kredytu denominowanego nie zawierała klauzul abuzywnych w swej treści, lecz były one zawarte w Regulaminie, który stanowił integralną część umowy. Sąd podzielił naszą argumentację wskazującą na to, że umowa kredytu denominowanego jest na tyle wadliwa, że zachodzą podstawy do ustalenia jej nieważności.

Na uwagę zasługuje również termin, w jakim został wydany wyrok. Orzeczenie zapadło bowiem w ciągu niecałych 6 miesięcy od dnia wytoczenia powództwa i to pomimo tego, że sprawa została wniesiona do tzw. wydziału frankowego.

Jednocześnie wypada zauważyć, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której sąd przeprowadził dowód z przesłuchania stron (tj. powoda). Co ważne powód mieszkający na co dzień w Zielonej Górze nie musiał się stawiać w Sądzie w Warszawie, gdyż sędzia dopuścił przeprowadzenie tego dowodu w trybie tzw. wideokonferencji.

Wygrana Frankowiczów z PKO BP

W dniu 12 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny, na skutek pozwu frankowego wniesionego w dniu 10 marca 2021 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I C 202/21

Wyrokiem tym Sąd Okręgowy:

 • ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w dniu 5 sierpnia 2005r.
 • zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 106.732,55 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
 • zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 8.127,66 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu
 • w pozostałym zakresie powództwo oddalił.

Sprawa ta jest o tyle specyficzna, że Sąd zastosował  tu10-letni termin przedawnienia roszczeń. Tym samym powództwo co do rat zapłaconych przed 10 marca 2011 r. zostało oddalone. W ocenie naszych specjalistów pogląd Sądu w tym zakresie jest nieprawidłowy i nie wpisuje się na najnowszą linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, który dość jasno wskazał, że termin przedawnienia dla roszczeń kredytobiorców zaczyna biec dopiero w momencie, w którym mają oni świadomość wadliwości swojej umowy kredytu (a zatem dopiero od wyroku w sprawie Państwa Dziubak).

Niemniej jednak powyższy wyrok i tak jest bardzo dużym sukcesem. Po pierwsze główny cel procesu został zrealizowany – umowa została uznana za nieważną. Dodatkowo na rzecz powodów zasądzono ok. 80% rat kredytu, co znacznie ułatwi im ewentualne rozliczenia z Bankiem. Wreszcie stan faktyczny niniejszej sprawy nie był standardowy. Powodowie zaciągnęli bowiem kredyt denominowany w PKO po to, aby spłacić inny kredyt również powiązany z walutą CHF. Bank w tym zakresie zarzucał powodom, że skoro mieli oni wcześniej kredyt powiązany z CHF, to zaciągają kolejne zobowiązanie działali oni z pełnym rozeznaniem co do ryzyka kursowego. Ponadto Bank wychodził z założenia, że raty mają charakter okresowy i w związku z tym powinny ulec przedawnieniu z upływem 3 lat (a zatem w ocenie Banku sąd powinien oddalić powództwo co do rat zapłaconych przez 10 marca 2018 r.). Jak widać sąd nie dał wiary twierdzeniom Banku PKO BP.

Sąd Okręgowy rozstrzygnął sprawę w zadawalającym terminie 7 miesięcy.

Wygrana Frankowiczów z Bankiem Millennium

W dniu 16 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny, na skutek pozwu frankowego z dnia 22 kwietnia 2021 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I C 308/21

Wyrokiem tym Sąd Okręgowy:

 • ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr KH/0245/10/2006 zawarta w dniu 4 grudnia 2006 r. z Bank Millennium S.A. z jest w całości nieważna;
 • zasądził od strony pozwanej Banku Millennium S.A na rzecz powodów solidarnie kwotę 260.288,10 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
 • zasądził od strony pozwanej Banku Millennium S.A. na rzecz powodów solidarnie kwotę 11.817 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

Powyższy wyrok jest dowodem na to, że Sądy również potrafią sprawnie działać. Sędzia wydał wyrok w rekordowym czasie niecałych 5 miesięcy. Co więcej, na rozprawie oddalił większość wniosków dowodowych zgłoszonych przez Bank Millennium, uznając je za nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy (m.in. wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, czy też z opinii ekspertów). Ponadto Sąd zasądził na rzecz powodów nie tylko raty kapitałowo – odsetkowe, ale także wszystkie opłaty okołokredytowe. Na te opłaty składały się składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, składki na ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy, ubezpieczenie nieruchomości i prowizje. Łącznie opłat okołokredytowych uzbierało się prawie 22 tysiące złotych. Również i w tym przypadku sędzia zdecydował się na przeprowadzenie rozprawy w trybie zdalnym, dzięki czemu powodowie nie musieli stawiać się osobiście w Sądzie.

Wygrana Frankowiczów z Getin Noble Bank (dany Getin Bank)

W dniu 21 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, na skutek pozwu wniesionego w dniu 11 marca 2021 r. wydał wyrok w sprawie o sygn.. akt XXVIII C 770/21.

Wyrokiem tym Sąd Okręgowy:

 • ustalił, że nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny, wynikający z umowy kredytu hipotecznego nr 59899 indeksowanego do CHF zawartej w dniu 04 kwietnia 2007 roku pomiędzy Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi a powodami
 • zasądził od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z solidarnie na rzecz powodów kwotę: 202.266,51 zł oraz 45 505 CHF – obie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
 • zasądził od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. solidarnie na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,

Wyrok ten został wydany w ekspresowym terminie 4 miesięcy, co po raz kolejny dowodzi, że sprawy frankowe wcale nie muszą się toczyć latami. W tej sprawie Sąd doszedł do przekonania, że wadliwość umowy jest tak dalece idąca, że pomiędzy stronami nigdy nie zaistniał stosunek prawny. W konsekwencji Sąd wydając wyrok, orzekł o nie istnieniu stosunku prawnego pomiędzy stronami oraz o konieczności zwrotu wszystkich świadczeń, jakie powodowie spełnili na rzecz pozwanej. Sąd nie dał wiary pełnomocnikowi Getin Noble Bank S.A., jakoby Frankowicze mieli wiedzę o tym, jaki typ kredytu zaciągają i jakie ryzyko się z tym wiąże. Co ważne sąd nie podzielił poglądu pełnomocnika pozwanego Banku, jakoby raty kredytu były już przedawnione. W konsekwencji na rzecz powodów zasądzone zostało ponad 200 tys. PLN oraz ponad 45 tys. CHF.

Jednocześnie w międzyczasie Sąd Okręgowy udzielił powodom zabezpieczenie poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu na okres trwającego procesu (postanowienie to jest już prawomocne). Tym samym kredytobiorcy frankowi mogą w spokoju oczekiwać na rozstrzygniecie Sądu II instancji, gdyż nie są oni zobowiązani do spełniania świadczeń na rzecz pozwanego Banku.

Wygrana Frankowiczów z mBank (dany BRE Bank)

W dniu 20 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny, na skutek pozwu frankowego z dnia 10 czerwca 2021 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I C 432/21

Wyrokiem tym Sąd Okręgowy:

 • ustalił, że umowa o Kredyt Hipoteczny dla Osób Fizycznych „MULTIPLAN” numer (…)/2006 zawarta 08 grudnia 2006 roku pomiędzy powodami a BRE Bank S.A. jest nieważna;
 • zasądził od strony pozwanej mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 291.147 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
 • zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11 834 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

Kolejny wyrok, który został wydany w bardzo szybkim terminie (w nieco ponad 4 miesiące). Również w tym przypadku Sąd zdecydował się na rozprawę w trybie wideokonferencji. Sprawa jest o tyle istotne, że Bank w trakcie postępowania przedstawił podpisane przez kredytobiorców oświadczenia o zapoznaniu ich z ryzykiem kursowym. Z relacji powodów wynikało, że oświadczenia te miały charakter blankietowy i że przedstawiciele Banku w ogóle nie omawiali z nimi ryzyka kursowego. Niemniej jednak Frankowicze musieli podpisać te oświadczenie, bo inaczej nie otrzymaliby kredytu (historia znana pewnie każdemu Frankowiczowi). Sąd dał wiarę zeznaniom powodów i uznał, że samo podpisanie oświadczenia nie jest równoznaczne z zapoznaniem kredytobiorcy z faktyczną skalą ryzyka. W konsekwencji Sąd uznał, że umowa jest nieważna (również z uwagi na naruszenie zasady nominalizu oraz art. 69 pr. bank) oraz że zasadne są roszczenia powodów o zapłatę.

Wygrana Frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias)

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XII Cywilny, na skutek pozwu wniesionego w dniu 23 grudnia 2020 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XII C 734/20.

Wyrokiem tym Sąd Okręgowy:

 • ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny numer 20080HL002692101490 podpisana w dniu 29 stycznia 2008 r. pomiędzy EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce obecnie Raiffeisen Bank International AG ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce jest w całości nieważna,
 • zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 169 455,11 zł z ustawowymi
 • odsetkami za opóźnienie:
 • kosztami postępowania obciąża pozwanego i z tego tytułu zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6417 zł.

Wyrok ten, mimo, że został wydany już kilka miesięcy temu, zasługuje również na uwagę. Sprawa ta dotyczy bowiem Banku, którego działalność w Polsce ogranicza się w zasadzie do jednego oddziału. Zdaniem ekonomistów Bank ten celowo pozbył się „zdrowych” aktywów, po to, aby „toksyczne” kredyty frankowe nie zagrażały interesom akcjonariuszy, jak również po to, aby w razie potrzeby można było swobodnie ogłosić upadłość banku.

Wyrok ustalający nieważność umowy kredytu pozwala naszym klientom na uniknięcie sytuacji, w której to oni musieliby dochodzić roszczeń od Banku Raiffeisen. Jednocześnie wraz ze wzrostem liczby spraw frankowych sytuacja ekonomiczna banku jest coraz bardziej niepewna. Tym samym w niedalekiej przyszłości może się okazać, że Bank będzie zmuszony do ogłoszenia upadłości. W takiej sytuacji niepewne stanie się odzyskanie środków, które zostały nienależnie wpłacone na rzecz Banku.

Podsumowanie

Sprawy frankowe nie są łatwe. Niemniej jednak powyższe wyroki dowodzą, że tego typu sprawy mogą być przeprowadzone skutecznie i sprawie.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: