Wzór reklamacji do banku – kredyt frankowy

Według oficjalnych statystyk do czerwca 2021 roku w Sądach dochodzi swoich praw już około 40 000 frankowiczów. Blisko 90 procent osób, które uzyskały wyrok unieważniło już kredyt bądź też go odfrankowiło. Dlatego też coraz więcej osób zastanawia się czy pozwać bank i jak to zrobić. A może lepiej spróbować ugodowo rozwiązać spór i zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej na zasadach zaproponowanych przez KNF? Niezależnie od tego na który z wariantów się zdecydujemy koniecznym jest wcześniejsze złożenia reklamacji do banku, która otworzy nam drogę do dochodzenia roszczeń. Złożenie reklamacji w sprawie frankowej do banku pozwoli nam poznać stanowisko banku co do ewentualnego ugodowego zakończenia sporu.

Co to reklamacja do banku ws. kredytu frankowego i jak powinna wyglądać?

Reklamacja to pismo w którym wskazujemy bankowi, że w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne). Nie musi mieć ona sformalizowanego charakteru. Naszym zdaniem warto jednak aby reklamacja w sprawie frankowej zawierała wszystkie zarzuty dotyczące wadliwości umowy kredytu frankowego a także konkretyzowała czego domaga się frankowicz- unieważnienia czy też odfrankowienia umowy kredytu frankowego. O tym co w przypadku konkretnego frankowicza jest bardziej korzystne rozstrzyga wyliczenie, które powinno być dokonane na podstawie historii spłaty kredytu. Wyliczenia te przygotowuje zazwyczaj ekonomista. Wiele kancelarii posiada jednak na swoich strona kalkulator frankowicza, który pomaga oszacować roszczenie. Link do naszego kalkulatora: [LINK]

Reklamacja do banku- kredytu denominowany?

W przypadku kredytu denominowanego przyjmuje się, iż w reklamacji powinno domagać się unieważnienia całej umowy kredytowej. W wyniku usunięcie z umowy klauzul niedozwolonych umowy nie można bowiem dalej wykonywać. Warto również wnieść o zwrot wszystkich rat zapłaconych na rzecz banku.

Reklamacja do banku- kredyt indeksowany?

W przypadku kredytu indeksowanego kredytobiorca w reklamacji musi wskazać, jakich konkretnych zapisów domaga się usunięcia z umowy. Zależnie od woli kredytobiorcy frankowego powinien on wskazywać iż wyeliminowanie zapisów umownych prowadzi do upadku całej umowy- unieważnienia bądź też do ofrankowienia.

W poszukiwaniu klauzul abuzywnych pomocna okazać może się tzw. mapa klauzul abuzywnych przygotowana przez Rzecznika Finansowego dostępna pod linkiem:
MAPA KLAUZUL ABUZYWNYCH

W reklamacji warto wskazać oprócz klauzul abuzywnych kwotę kredytu i okres kredytowania, marżę, kwotę rat wpłaconych i rat należnych gdyby w umowie frankowej nie występowały zapisy niedozwolone. .W reklamacji należy też wnosić o skorygowania przez bank harmonogramu spłaty kredytu.

W przypadku występowania nadpłaty frankowej należy wnieść o jej zwrot, ewentualna zaliczenia na poczet spłaty kredytu.

W reklamacjach frankowych tworzonych przez naszą kancelarię, zawsze podajemy orzeczenictwo sądowe które przemawia za unieważnieniem lub odfrankowieniem kredytu.

Sprawdź >> ANALIZA KREDYTU

Jak złożyć reklamację kredytu frankowego?

Reklamacja sporządzona na piśmie powinna zostać zaniesiona do oddziału banku ewentualnie wysłana drogą pocztą do siedziby banku. Niektóre banki zezwalają na złożenie reklamacji w formie ustnej lub też mailowo. Odradzamy jednak te dwa sposoby. Warto mieć bowiem dowód złożenia reklamacji jeżeli frankowicz zdecyduje się na proces frankowy.

Ile czasu ma Bank na odpowiedź na reklamację?

Bank ma 30 dni od dnia otrzymania reklamacji na złożenie odpowiedzi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jeżeli bank nie odpowie w ww. terminach uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą kredytobiorcy- a więc bank zgodził się na odfrankowienie lub unieważnienie umowy.

Reklamacja kredytu frankowego- przykład

Poniżej przedstawiamy wzór reklamacji do banku ws. frankowej

“Działając w imieniu własnym, niniejszym składam w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, reklamację od umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny nr 203-121272797-1509/2004 (spłacanego w ratach annuitetowych udzielonego w walucie wymienialnej) zawartej w dniu 29 listopada 2004 r. zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (zwanej dalej: umową) z powodu istnienia w powołanej umowie klauzul niedozwolonych analogicznych do tych wpisanych do Rejestru Klauzul Niedozwolonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także z powodu innych uchybień prawa cywilnego oraz prawa bankowego, co skutkuje unieważnieniem umowy.

Zawarta umowa dotyczy tzw. kredytu indeksowanego. Kredyt indeksowany jest to kredyt którego przedmiotem jest udzielenie kredytu w kwocie wyrażonej w walucie polskiej, ale ostateczna kwota kapitału, do spłaty której zobowiązany będzie kredytobiorca, zostaje ustalona wg kursu wymiany tej obcej waluty obowiązującego w dniu podpisania kredytu. Jego raty są określone w walucie obcej, ale spłata następuje w złotówkach, po kursie obowiązującym w banku w dniu spłaty.

Stwierdzić należy, iż Bank wypłacił kredyt według kursu kupna z tabeli kursowej Banku, nakazał również spłacać kredyt wg. kursów sprzedaży z tej samej tabeli kursowej Banku. Taka konstrukcja umowy jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, ponieważ zakładając nawet niezmienność kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu przez cały przewidziany w Umowie okres spłaty, Kredytobiorca zmuszony na mocy umowy jest zwrócić do Banku udostępniony kapitał, odsetki, prowizję od udzielenie kredytu, oraz dodatkowy koszt kredytu wynikający z istnienia różnicy między kursem sprzedaży a kursem kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu. Tak więc zastosowana przez Bank konstrukcja powoduje, że nawet przy założeniu niezmienności kursu walut obowiązek zwrotu kwoty wyższej, niż udostępniony kapitał, prowizja za udzielenie kredytu i odsetki.

Analiza zawartej z Państwem umowy oraz warunków ogólnych, wskazuje, że część jej zapisów zawiera klauzule niedozwolone, które na podstawie przepisu art. 385 zn. 1 § 1 kc, jako nieuzgodnione z konsumentem, są dla nas niewiążące.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Państwa Dziubak, skutkiem stwierdzenia abuzywności postanowień umownych jest utrata mocy tych postanowień.

W przypadku frankowej umowy kredytowej upływ terminów na rozpatrzenie reklamacji powoduje więc, że kredytobiorca pozbywa się niekorzystnego zobowiązania kredytowego.

Jeśli nie wiesz jak napisać reklamację lub masz wątpliwości jak sporządzić pismo warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w sprawach frankowych.

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: