Wyrok TSUE w czerwcu 2023 roku. Znamy datę orzeczenia!

Drodzy frankowicze. Znamy już datę ostatecznej batalii z bankami o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. 15-go czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowie na pytanie: czy banki mają prawo do jakichkolwiek roszczeń po unieważnieniu umowy. 

Wyrok TSUE ważny dla frankowiczów i nie tylko

Na to orzeczenie TSUE czekają zarówno banki, frankowicze jaki i  ich pełnomocnicy oraz sądy. Już 15 czerwca o godz. 9.30, przesądzona zostanie bowiem kwestia czy w świetle prawa europejskiego, banki mają prawo do domagania się roszczeń po upadku umowy.

Przypomnijmy. Banki które przegrywają już ponad 97 % wszystkich spraw, po niekorzystnych dla siebie orzeczeniach, zaczęły licznie pozywać byłych kredytobiorców. Podstawy żądań są różne: bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowanie czy też waloryzacja środków wskutek zmiany nabywczej siły pieniądza. Zdaniem banków,  frankowicze, których umowy upadły, są niesprawiedliwie wzbogaceni ich kosztem. Na mocy wyroku unieważniającego umowy, frankowicz rozlicza się wyłącznie z kapitału. Kredyt jest darmowy a bank traci cały zarobek tj. odsetki, prowizje. Banki przez wiele lat obsługiwały kredyt ponosząc koszty, frankowicze zakupili nieruchomości, które bardzo mocno zyskały na wartości. 

Z drugiej strony pełnomocnicy frankowiczów podkreślają, iż względy ekonomiczne nie mają tutaj żadnego znaczenia. Po pierwsze przyczyna wadliwości umów leży po stronie banków, które stworzyły abuzywne umowy, nie wypełniały obowiązku informacyjnego, zachwiały równowagę kontraktowaą. Po drugie nie ma w polskim prawie przepisu, który pozwalałby na dochodzenie roszczeń po unieważnieniu umowy. 

Aby rozstrzygnąć definitywnie spór pomiędzy stronami,  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, zdecydował się na zadanie pytania do TSUE, czy stronom unieważnionej na podstawie klauzul abuzywnych umowy kredytu frankowego, należy się zwrot dodatkowych środków ponad wypłacone w wykonaniu tej umowy.  Sprawa toczy się pod sygnaturą C-520/21. Polskie sądy w większości przypadków, czekając na orzeczenie, zawiesiły postępowania do czasu wydania orzeczenia przez TSUE. 

Opinia rzecznika Generalnego TSUE

16 lutego 2023 roku, Rzecznik Generalny TSUE Collins wskazał, że uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencję zamieszczenia w tej umowie nieuczciwych warunków przez bank. “Przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, jeżeli, pomimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. W takiej sytuacji mogłoby się nawet okazać, że narzucanie konsumentom nieuczciwych warunków byłoby dla banku opłacalne”. Tym samym Rzecznik zgodził się z argumentacją frankowiczów, iż bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Co więcej Rzecznik podkreślił, iż e dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie przepisom prawa krajowego ani orzecznictwu krajowemu, w którym dokonuje się ich wykładni, na podstawie których konsumentowi ułatwia się dochodzenie roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu hipotecznego, oraz o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. 

Więcej na temat opinii rzecznika można przeczytać w naszym artykule:

Choć opinia Rzecznika Generalnego TSUE nie ma charakteru wiążącego ani dla sędziów Trybunału, ani dla sądów krajowych to jednak prawnicy są zdania, iż TSUE potwierdzi opinię rzecznika. 

Podsumowanie

Jeżeli tak się stanie,  frankowicze przestaną obawiać się składania pozwów i masowo ruszą do sądów. Banki w takiej sytuacji powinni zacząć proponować lepsze ugody. Czy jednak frankowicze w ogóle takimi ugodami będą jeszcze zainteresowani? Prawdopodobnie nie. Jedynym czynnikiem hamującym pozostanie czas trwania procesów, który z każdym miesiącem sukcesywnie wzrasta. 

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: