Wygrane sprawy frankowiczów z Raiffeisen (Polbank), nieważność umów

Wygrane sprawy frankowiczów z Raiffeisen

Dzisiejszy wpis poświęcamy analizie umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego zawieranych z bankiem Polbank (EFG Eurobank Ergasis) w latach 2003 do 2009 roku. Omówimy z czego wynika nieważność umów (omówimy wadliwość), jaki bank pozwać i jaka jest szansa na wygraną z bankiem.

Wygrane sprawy frankowiczów z Raiffeisen

Umowy frankowe Polbank (Raiffeisen)- od nich wszystko się zaczęło…

Umowy kredytów banku Raiffeisen (dawniej Polbanku) uważane są za jedne z najbardziej wadliwych. Dlaczego?

Bank udzielał kredytów indeksowanych do CHF. We wzorcu umownym przyjętym przez bank kwota kredytu w PLN przeliczana była na CHF wg. tzw. kursu kupna, spłata następowała zaś w PLN ale przeliczana była na CHF wg. tzw. kursu sprzedaży. Spowodowało to uzyskanie przez bank nieuprawnionego wynagrodzenia, oprócz prowizji oraz oprocentowania bank zyskiwał wynagrodzenie na podwójnym przewalutowaniu według określonego przez siebie kursu. Bank ponadto bardzo rzadko informował należycie frankowiczów o rzeczywistym ryzyku kursowym a także fakcie, iż wraz ze wzrostem CHF rośnie nie tylko rata ale przede wszystkim saldo zadłużenia wobec banku.

Bank wykorzystał zatem swoją przewagę kontraktową nad klientami, naruszając szereg przepisów prawa cywilnego i bankowego. Jako prawnicy prowadzący sprawy frankowe wskazujemy, że w umowie występują tzw. klauzule abuzywne. Zgodnie z art.385(1) §1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Przez długi okres Sędziowie Polscy stali przed odpowiedzią na trudne pytanie. Czy umowa po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych może obowiązywać nadal? Czy należy ją odfrankowić? Według jakich zasad? A może należy ją unieważnić?

Przełom przyniósł słynny już wyrok ws. Państwa Dziubak (sprawa sygn.  C 260/18), w którym TSUE analizując umowę z Raiffeisen podkreślił, iż prawa UE nie sprzeciwia się unieważnieniu umów kredytów frankowych. Od tego momentu sędziowie zaczęli masowo unieważniać umowy…

Wygrane sprawy frankowiczów z Raiffeisen

Czy frankowicze wygrywają z bankiem Raiffeisen

Tak. Statystyki prowadzone przez stowarzyszenie stop bankowemu bezprawiu wskazują, że w 2021 roku, ponad 95 % wszystkich frankowiczów, którzy pozwali Polbank (Raiffeisen), wygrało. 

Nasza kancelaria może również poszczycić się wieloma sukcesami, potwierdzającymi nieważność umów Raiffeisen. Nasze wygrane można zobaczyć TUTAJ

Przykład wygranej naszej kancelarii z Raiffeisen (Polbank)

Wyrokiem z dnia 16 sierpnia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Poznaniu, już niemal rok od złożenia pozwu, ustalił nieważność umowy EFG Eurobank SA (obecnie Raiffeisen Bank International AG) oraz zasądził zwrot WSZYSTKICH rat kapitałowo- odsetkowych jakie nasi klienci zapłacili na rzecz banku.

Co powiedział Bank w wygranym przez nas wyroku? 

Podpisując umowę kredytu powód nie posiadał wiedzy co do tego, jak w rzeczywistości Bank określi kwotę kredytu w walucie CHC oraz jego równowartość w PLN. Powód miał być o tym poinformowany dopiero pismem Banku wysłanym po uruchomieniu kredytu. Powód pozostawał zatem w niepewności co do faktycznej wysokości udzielonego mu kredytu, albowiem Bank miał dokonać przeliczenia kwoty kredytu wskazanej w umowy w PLN według kursu kupna CHF ustalonego przez Bank w stosowanej przez Bank Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w dniu uruchomienia kredytu. Zawarte w umowie kredytu postanowienia dotyczące przeliczania kwoty udzielonego kredytu na walutę CHF stanowiły element klauzuli waloryzacyjnej w rozumieniu art. 3581 § 2 k.c., której celem było utrzymywanie wartości świadczeń w czasie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. akt I CSK 1049/14). Analiza postanowień umowy kredytowej prowadzi do wniosku, że w chwili jej zawarcia nie doszło do precyzyjnego i jednoznacznego określenia kwoty kredytu. W dniu zawarcia umowy kredytu ostateczna kwota udzielonego kredytu nie była znana ani powodowi, ani pozwanemu. Kwota środków postawionych przez Bank do dyspozycji powoda nie była tożsama z kwotą spłacanego przez niego kredytu”.

W wyniku powyższego wyroku nasi klienci uzyskali łączną korzyść ponad 250 000 złotych. 

Czy mogę pozwać Raiffeisen, mimo że ograniczył on swoją działalność do jednego oddziału w Polsce? 

Wielu frankowiczów nie wie, czy może pozwać bank. Nie ma już bowiem Polbanku… 

Tak, to prawda. Nie ma Polbanku, lecz jego następcą prawnym jest bank Raiffeisen. 

WAŻNE: Stroną pozwu jest Raiffeisen AG z siedzibą w Wiedniu. Spółkę reprezentuje w Polsce jej Oddział. Nie ma zatem formalnych przeszkód aby pozwać bank.

Czy Frankowicz ma szanse na wygranie sporu frankowego z Raiffeisen? Analizujemy aktualne statystki

Tak jak wskazaliśmy już wcześniej. Obecne statystyki wskazują, iż frankowicze Raiffeisen wygrywają ponad 95 % sprawy. Zdecydowana większość z nich to unieważnienia. Rzadko zdarzają się odfrankowienia ww. kredytów. Należy jednak pamiętać, że wygrana frankowicza zależy od wielu czynników i każdą sprawę należy oceniać indywidualnie. Nie każdy frankowicz może wygrać w Sądzie.

Czy będą ugody frankowiczów z Raiffeisen?

Według naszej wiedzy niestety nie. W lutym 2021 roku, Raiffeisen oficjalnie zakończył swoje prace nad ugodami. Bank potwierdził przypuszczenia prawników. Nie zamierza dobrowolnie przewalutowywać kredytów. 

Analiza wadliwości umowy

Jeżeli frankowicz chce sprawdzić wadliwość swojej umowy, może skorzystać ze strony UOKIK, na której znajduje się tzw. mapa klauzul abuzywnych. Jako kancelaria przed skierowaniem sprawy do sądu, również podczas konsultacji dokonujemy analizy umowy frankowej a także wyliczeń, wskazując potencjalne korzyści oraz zagrożenia w sądzie.

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

Dane kontaktowe:
d.ostaszewski@cno-legal.pl,
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: