SĄDNY DZIEŃ DLA FRANKOWICZÓW – UCHWAŁA FRANKOWA III CZP 11/21 znowu przełożona

Sąd Najwyższy, uchwała frankowa III CZP 11/21. Sąd Najwyższy zwróci się do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego

Frankowicze od miesięcy czekają, aż sędziowie Sądu Najwyższego rozwieją wątpliwości. Dzięki tej uchwale orzecznictwo sądów ma stać się bardziej jednolite. Kredytobiorcy mają przestać bać się pozywać bank o ustalenie nieważności. Póki co potwierdza się to o czym mówimy od dawna, że jedyną skuteczną drogą do pozbycia się kredytu frankowego, jest szybkie złożenie pozwu do sądu. Uchwała III CZP 11/21.

RELACJA NA ŻYWONasze Przewidywania w sprawie kredytów frankowych – kredyty indeksowane i denominowane do CHF.

Treść uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt III CZP 11/21 dotyczącej kredytów indeksowanych i denominowanych nie będzie według nas niespodzianką. Sąd Najwyższy odpowie na 6 najważniejszych zagadnień frankowych, na które od miesięcy czekają frankowicze. Uchwała miała zapaść pierwotnie 26 marca, potem 13 kwietnia. Nie udało się. Sąd wyda jednak uchwałę 11 maja 2021 roku- sygn. III CZP 11/21

Zdaniem naszych ekspertów, Sąd Najwyższy 11 maja 2021 potwierdzi korzystne stanowisko dla frankowiczów. Orzeczenie dotyczy kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, a więc prawie wszystkich kredytów z lat 2003- 2009. Naszym zdaniem Sąd na zadane pytanie powieli stanowisko Prokuratora Generalnego.

STANOWISKO PROKURATORA GENERALNEGO ws. frankowiczów- do uchwały  III CZP 11/21

I. W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że za zgodą konsumenta miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów o charakterze dyspozytywnym, o ile bez postanowienia takiego umowa nie może nadal istnieć, a stwierdzenie nieważności umowy zagrażałoby interesom klienta ocenianym na podstawie okoliczności istniejących w czasie sporu, przy czym w polskim porządku prawnym brak jest takich przepisów, które mogłyby znaleźć zastosowanie, natomiast nie jest dopuszczalne takie określenie kursu waluty obcej na podstawie przepisów prawa o charakterze ogólnym bądź zwyczajów;

II.      W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa nie może wiązać stron w pozostałym zakresie;

III.      W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta nie może wiązać stron w pozostałym zakresie;

IV.     W przypadku nieważności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron;

V.      W przypadku nieważności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili zakwestionowania przez kredytobiorcę ważności zawartej przez niego umowy kredytowej; 

VI.     W przypadku roszczeń o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu nieważnej umowy stronie nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę.


Alarm bombowy w budynku Sądu Najwyższego


Informujemy, że rozpoczęcie posiedzenia w sprawie III CZP 11/21 planowane jest na godzinę 13.00.


UCHWAŁY NIE MA I W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH NIE BĘDZIE- SN zwróci się o stanowisko w sprawie do:
📍Rzecznika Praw Obywatelskich
📍Rzecznika Finansowego
📍Rzecznika Praw Dziecka
📍 Prezesa KNF
📍Prezesa NBP

Nasza ocena: NIE MA CO LICZYĆ NA WYDANIE UCHWAŁY W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH!


Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W dniu 11 maja 2021 r. skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, rozpatrując na posiedzeniu niejawnym wniosek Pierwszego Prezesa SN z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa występujących w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych postanowił zawiadomić o toczącym się postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz zwrócił się o zajęcie stanowiska przez te podmioty odnośnie zagadnień prawnych objętych wnioskiem Pierwszego Prezesa SN.

Ponadto Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się o zajęcie takiego stanowiska przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Finansowego.

Skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjął tę decyzję biorąc pod uwagę społeczną i gospodarczą doniosłość zagadnień przedstawionych mu do rozstrzygnięcia.

Wszelkie informacje co do dalszych czynności podejmowanych w procedurze rozpatrywania zagadnień prawnych objętych wnioskiem Pierwszego Prezesa SN będą sukcesywnie komunikowane opinii publicznej.

SSN Aleksander Stępkowski
Rzecznik Prasowy SN


Prowadzimy konsultacje prawne dla osób posiadających kredyty frankowe.

Kontakt 511 030 795
d.ostaszewski@cno-legal.pl

Ostatnie posty: