Odsetki w sprawach frankowych. Ile kredytobiorcy mogą na tym zyskać?

Ustalenie nieważności umowy kredytu skutkuje koniecznością rozliczenia się z Bankiem. Rozliczenie to polega na tym, że kredytobiorca zwraca Bankowi kwotę kredytu, a Bank zwraca na rzecz kredytobiorcy sumę wszystkich świadczeń, jakie otrzymał od kredytobiorcy w okresie kredytowania (a zatem wszystkie raty kapitałowe, odsetkowe, prowizje, opłaty przygotowawcze itp.). W tym miejscu należy jednak pamiętać o tym, że kredytobiorcy poza należnością główną (czyli sumą ww. świadczeń), przysługuje również roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od należności głównej. Korzyści wynikające z odsetek są niejednokrotnie znacznie wyższe, niż mogłoby się to wydawać. Dlatego też w dzisiejszym artykule zajmiemy się omówieniem tego tematu na kilku przykładach. 

Kiedy Frankowiczowi będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę odsetek?

Pierwszym krokiem do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie jest postawienie należności kredytobiorców w stan wymagalności. Czyni się to poprzez wezwanie Banku do zapłaty. Kancelarie frankowe często czynią to w formie reklamacji w treści, której zawarte jest wezwanie do zapłaty wraz ze wskazaniem terminu płatności. 

Po bezskutecznym upływie terminu płatności, pełnomocnicy wnoszą powództwo, domagając się zapłaty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.  

Niejednolita linia orzecznicza sądów w zakresie odsetek w sprawach frankowych 

Obecnie wyróżnia się trzy linie orzecznicze sądów w zakresie daty początkowej, od której można naliczać odsetki. 

Pierwszy pogląd zakłada, że odsetki są należne kredytobiorcom od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia. Jest to pogląd dominujący i znajdujący najszersze zastosowanie. Jest to jednocześnie  koncepcja najkorzystniejsza dla kredytobiorców. W praktyce sędziowie wówczas najczęściej zasądzają odsetki od dnia wniesienia pozwu. 

Drugi pogląd zakłada, że odsetki są należne od dnia, w którym kredytobiorca w świadomy sposób zamanifestował swoją wolę upadku umowy kredytu. Tutaj zdarza się, że sędziowie jako taką datę przyjmują dzień, w którym kredytobiorca został przesłuchany na rozprawie i złożył oświadczenie, że domaga się nieważności umowy kredytu i akceptuje wynikające z tego skutki prawne i ekonomiczne.

Trzeci pogląd zakłada, że odsetki są należne dopiero od dnia uprawomocnienia się wyroku. Jest to pogląd najmniej korzystny dla kredytobiorców.  

Ile przeciętnie wynoszą odsetki przypadające kredytobiorcom w sprawach frankowych? Przykład i konkretne kwoty.

Przykład: Załóżmy, że w 2007 r. kredytobiorcy pożyczyli z Banku kwotę 210.000 zł. Następnie w okresie trwania umowy kredytu zapłacił na rzecz Banku 200.000 zł. Pozew został wniesiony 1 kwietnia 2020 r. Kredytobiorcy zostali przesłuchani w dniu 1 marca 2021 r., a wyrok Sądu II Instancji zapadł w dniu 13 maja 2022 r. Obecnie po uzyskaniu klauzuli wykonalności, kredytobiorcy chcieliby się dowiedzieć, jaka kwota przysługuje im tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie, tak aby móc rozliczyć się z Bankiem.

Pierwszy wariant:

Gdyby odsetki zostały zasądzone od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty to wówczas obecnie wynosiłyby one ok. 28.500 zł. Oznacza to, że kredytobiorcy mogliby domagać się od Banku zapłaty kwoty 200.000 zł (które zapłacili tytułem kapitałowo – odsetkowych) oraz kwoty 28.500 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Drugi wariant: 

Gdyby odsetki zostały zasądzone od dnia zamanifestowania przez kredytobiorców woli upadku umowy kredytu (tj. od dnia rozprawy) to wówczas obecnie wynosiłyby one ok. 18.000 zł. Oznacza to, że kredytobiorcy mogliby domagać się od Banku zapłaty kwoty 200.000 zł (które zapłacili tytułem kapitałowo – odsetkowych) oraz kwoty 18.000 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Trzeci wariant:

Gdyby odsetki zostały zasądzone od dnia wydania wyroku przez Sąd II instancji to wówczas obecnie wynosiłyby one ok. 2.000 zł. Oznacza to, że kredytobiorcy mogliby domagać się od Banku zapłaty kwoty 200.000 zł (które zapłacili tytułem kapitałowo – odsetkowych) oraz kwoty 2.000 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Odsetki w sprawach frankowych, czyli dodatkowe korzyści, o które zawsze warto się upomnieć. 

Powyższe wyliczenia wskazują zatem, że w zależności od tego, jaką koncepcję przyjmie sąd wydający wyrok, kredytobiorcy frankowi mogą zyskać po procesie od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie.

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: