Kredyty frankowe udzielane przez GE Money Bank: Analiza klauzul abuzywnych

W latach 2004-2008 kredyty frankowe cieszyły się ogromną popularnością w Polsce, stając się jednym z najpopularniejszych produktów finansowych na rynku hipotecznym. Dynamicznie rozwijający się sektor nieruchomości, wsparty stabilną sytuacją gospodarczą kraju, przyciągał coraz większą liczbę osób poszukujących sposobów na zakup własnego mieszkania czy domu. GE Money Bank S.A., będący częścią międzynarodowej grupy General Electric, odegrał istotną rolę w tym procesie, oferując klientom kredyty frankowe.

Rola GE Money Bank w rynku kredytów frankowych

GE Money Bank szybko stał się jednym z czołowych dostawców kredytów indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego na polskim rynku. Bank ten korzystał z rozległej sieci oddziałów oraz zaawansowanych systemów oceny ryzyka kredytowego, co pozwoliło mu na skuteczną penetrację rynku i pozyskanie szerokiej bazy klientów. Elastyczne warunki kredytowe oraz innowacyjne produkty finansowe były kluczowymi elementami strategii GE Money Bank, przyciągając klientów z różnych grup społecznych i zawodowych.

Wzrost kursu franka szwajcarskiego a problem spłaty kredytów frankowych 

Wraz z dynamicznymi zmianami na rynku walutowym, zwłaszcza wzrostem wartości franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego, kredytobiorcy zaciągający kredyty frankowe znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wysokie wahania kursu franka spowodowały znaczny wzrost rat kredytowych, co skutkowało coraz większym obciążeniem dla budżetów domowych. Wiele rodzin zaczęło doświadczać trudności w terminowej spłacie swoich zobowiązań, co prowadziło do narastającego problemu zadłużenia i trudności finansowych.

Kontrowersje dotyczące klauzul umownych w kredytach frankowych udzielanych przez GE Money Bank

W miarę narastania problemów związanych z kredytami frankowymi, pojawiły się również wątpliwości co do uczciwości klauzul umownych zawartych w umowach kredytowych z GE Money Bank

Z czasem pełnomocnicy kredytobiorców, jak i sędziowie doszli do przekonania, że umowy zawarte z GE Money Bank S.A. są nieważne. Głównymi powodami prowadzącymi do unieważnienia umowy kredytu frankowego zawartego z GE Money Bank S.A. są:  

 1. Klauzule abuzywne: W umowach kredytowych GE Money Bank zawarł klauzule zgodnie z którymi wszelkie transakcje walutowe będą odbywały się w oparciu o Tabele kursowe ustalane przez Bank. Innymi słowy bank zastrzegł, że wszelkie przeliczenia będą następowały według kursów, które będzie samodzielnie ustalał. Tym samym, kredytobiorcy zostali podporządkowani pod arbitralne decyzje banku, które były dla nich niekorzystne. 
 1. Brak jasności i przejrzystości: Umowy kredytów frankowych zawarte z GE Money Bank są niejasne i nieprecyzyjne, co utrudnia ich zrozumienie przez kredytobiorców. W takich przypadkach sądy mogą uznać, że umowa nie spełnia wymogów co do jasności i przejrzystości, co może prowadzić do uznania jej za nieważną. W szczególności Bank nie precyzuje według jakich czynników będzie ustalał wysokość kursu, a zwłaszcza, czy kurs będzie miał charakter rynkowy. 
 1. Naruszenie przepisów prawa: Banki są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zasad dobrych praktyk bankowych. Jeśli umowa kredytowa narusza przepisy prawa, np. dotyczące informowania konsumentów, czy obliczania kosztów kredytu, może zostać uznana za nieważną. W przypadku umów zawieranych z GE Money Bank S.A. bank stosując własne spready po pierwsze rażąco naruszył interesy konsumentów, a po drugie uzyskał dodatkowe – pozaprawne – wynagrodzenie wynikające z różnic kursowych. 
 1. Naruszenie zasad uczciwości: GE Money Bank S.A. był również zobowiązany do działań zgodnych z zasadami uczciwości i lojalności wobec klientów. Tym samym bank powinien informować klienta o wszelkich niekorzystnych dla niego zapisach umownych, a zwłaszcza o tym, że zaciągając kredyt powiązany z kursem CHF, kredytobiorca jest wystawiony na niczym nieograniczone ryzyko kursowe oraz że jego saldo zadłużenia może w perspektywie lat znacząco wzrosnąć. 

Gdzie znajdę zapisy niedozwolone w umowie zawartej z GE Money Bank? 

W umowach zawartych w okresie 2004 – 2008 z GE Money Bank S.A. klauzule abuzywne zwykle brzmią następująco:

 • § 1 ust 1 Umowy: „(…)W dniu wypłaty saldo jest wyrażone w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17.”.
 • § 7 ust 2 Umowy: „(…) Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
 • § 10 ust. 6 Umowy „Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytobiorcę, będzie następować z datą wpływu środków do Banku, według kursu sprzedaży waluty, do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku.”
 • § 17 ust. 1 Umowy „Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji”
 • § 17 ust. 2 Umowy „Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.”
 • § 17 ust 3 Umowy „Kurs sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.” 
 • § 17 ust. 4 Umowy „Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A.”

Jeśli w umowie występują powyższe zapisy, to wówczas bardzo prawdopodobne jest to, że taka umowa jest nieważna. 

kredyty frankowe

Wyroki sądowe a odpowiedzialność banku

Aktualnie Bank prowadzi liczne spory z kredytobiorcami w przedmiocie ustalenia nieważności umów kredytów frankowych. Co ważne, umowy zawarte z dawnym GE Money Bank S.A. w zdecydowanej większości przypadków są unieważniane.  

Jeśli sąd uzna umowę kredytu frankowego za nieważną z powodu obecności klauzul abuzywnych lub innych nieprawidłowości, to strony muszą zwrócić się wzajemnie to, co otrzymały na mocy umowy. Czyli bank musi zwrócić wszystkie zapłacone raty kredytu (w tym także odsetki i opłaty około kredytowe np. prowizje), a kredytobiorca musi zwrócić bankowi otrzymaną kwotę kredytu. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla kredytobiorcy, który uzyskuje tak naprawdę darmowy kredyt. 

Gdzie szukać pomocy w sprawie kredytu frankowego zawartego z GE Money Bank?

Jeśli kredytobiorca ma podejrzenia co do obecności zapisów niedozwolonych w umowie kredytu frankowego zawartej z GE Money Bank, to wówczas powinien skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytów hipotecznych lub frankowych. Taki prawnik będzie w stanie przeanalizować umowę, zidentyfikować ewentualne zapisy niedozwolone oraz pomoże zrozumieć jakie prawa i opcje ma kredytobiorca. Dodatkowo, kredytobiorca także skontaktować się z rzecznikiem praw konsumenta lub innymi organizacjami konsumenckimi, które mogą pomóc w takiej sprawie.

kredyty frankowe

Podsumowanie

Podsumowując, kredyty frankowe udzielane przez GE Money Bank w okresie od 2004 r. do 2008 r. zawierały klauzule abuzywne, a także były dotknięte innymi wadliwościami, które w konsekwencji mogą prowadzić do ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego. 

Masz jakieś pytania? Zastanawiasz się czy Twoja umowa frankowa jest wadliwa? Chcesz pozwać bank a może zostałeś pozwany i szukasz pomocy?

Nasza kancelaria pomaga frankowiczom w ponad 900 sporach. uzyskaliśmy już ponad 200 korzystnych wyroków. Główna spejcalizacją naszej kancealrii są tzw. kredyty frankowe (kancelaria frankowa, kancelaria pomocy frankowiczom).

DANIEL OSTASZEWSKI
radca prawny

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl

telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: