Kolejny nasz klient rozliczony z kredytu! PKO wypłaca mu ponad 173.000 złotych!

Sprawy frankowe, choć czasochłonne i dość wymagające dają nam dużą satysfakcję w takich momentach, jak ten. Po przeszło 17 miesiącach sądowej batalii i prawomocnym wygraniu procesu możemy Państwa z przyjemnością poinformować o tym, że kolejni nasi klienci rozliczyli się z Bankiem z udzielonego im kredytu. Bank wykonując orzeczenie sądu, przelał na ich rzecz kwotę ponad 173.000 zł. 

PKO BP S.A. prawomocnie przegrywa z Frankowiczami w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu 

Pod koniec marca 2021 r. nasza kancelaria wniosła pozew do Sądu I Instancji domagając się ustalenia nieważności umowy kredytu oraz żądając zapłaty kwoty 156.076,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

Sąd I Instancji nie zważając na dominującą linię orzeczniczą dot. terminu przedawnienia, uznał, że termin przedawnienia w sprawach frankowych wynosi 10 lat. Pogląd taki był oczywiście błędny i nie uwzględniał najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. W konsekwencji Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz naszych klientów sumę świadczeń spełnionych w ostatnich 10-ciu latach, tj. kwotę 106.732,55 zł. Tylko częściowo korzystne orzeczenie Sądu I Instancji skutkowało tym, że apelacja została wniesiona tak przez pozwany Bank, jak i przez naszą Kancelarię. 

Ostatecznie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał wyższość naszych argumentów i zgodził się, że wyrok Sądu I Instancji był obarczony błędem. Dzięki temu w dniu 15 lipca 2022 r. wydał wyrok, w którym zmieniał wyrok w ten sposób, że zasądził na rzecz powodów całą dochodzoną przez nich kwotę tj. 156.076,45 zł.

Po wydaniu wyroku wezwaliśmy Bank do zapłaty powyższej kwoty, powiększonej o kwotę należnych kredytobiorcom odsetek, co łącznie dało kwotę 173.215,98 PLN. Ostatecznie Bank wykonał wyrok, przelewając kredytobiorcom ww. kwotę w dniu 17 sierpnia 2022 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie wstrzymuje wykonalności wyroku w sprawie frankowej

Po wydaniu wyroku przez Sąd II Instancji, Bank próbował jeszcze wstrzymać wykonalność wyroku, składając w tym celu stosowny wniosek. Oczywiście ustosunkowaliśmy się i do tego wniosku wskazując, że brak jest jakichkolwiek podstaw do tego, aby wstrzymać wykonanie wyroku. 

Ostatecznie i tym razem nasza argumentacja okazała się skuteczniejsza od argumentacji Banku, gdyż w dniu 4 sierpnia 2022 r. Sąd wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonalności. 

Wzajemne rozliczenie stron po unieważnieniu umowy kredytu frankowego

Po uzyskaniu korzystnego orzeczenia oraz wypłacie środków przez Bank pomogliśmy także naszym klientom rozliczyć się z bankiem z kwoty wypłaconego im kapitału. Takie rozwiązanie jest w naszej ocenie najkorzystniejsze dla kredytobiorców, gdyż chroni to ich przed ewentualnym pozwem w przyszłości o zwrot udostępnionego kapitału. 

Podsumowanie 

Dzięki temu procesowi nasi klienci w zaledwie półtora roku od dnia wniesienia pozwu przebrnęli przez Sąd I Instancji, Sąd II Instancji i obecnie mogą się cieszyć z tego, że ich sprawa została prawomocnie zakończona, a Bank rozliczył się z nimi z pobranych kwot.

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie spraw frankowych.

e-mail: d.ostaszewski@legal.pl,

telefon: 511-030-795

 

Ostatnie posty: