Chcę pozwać bank

Umów się na przeanalizowanie umowy

Prześlij skan umowy na: d.ostaszewski@cno-legal.pl

Jak pozwać bank?

W latach 2005 – 2009 roku w naszym kraju dominującą pozycję na rynku kredytów hipotecznych zajęły tzw. kredyty frankowe. Doradcy bankowi podkreślali stabilność kursu CHF oraz dobrą perspektywę gospodarczą naszego kraju. Dzięki temu kredytobiorcy “frankowi” osiągali większą zdolność kredytową niż osoby biorące kredyt w złotych.

Niestety, nikt nie uświadomił kredytobiorców, iż wysokość zadłużenia oraz rata kredytu uzależnione są od wysokości kursu waluty obcej, którą większość banków ustalała dowolnie, arbitralnie, w całkowitym oderwaniu od jakichkolwiek obiektywnie mierzalnych czynników.

Brak ustalenia w umowie sposobu ustalania kursów walutowych na potrzeby przeliczania salda zadłużenia na walutę obcą oraz przeliczania na złote kwoty wymaganej do spłaty w rażący sposób narusza interes konsumenta. Banki określając wysokość kupna i sprzedaży waluty uzyskiwały dodatkowe nieuprawnione korzyści.

Jeżeli w Twojej umowie, znajdują się tzw. niedozwolone postanowienia umowne, nie warto czekać i wystąpić z pozwem do Sądu o:

Odfrankowanie umowy

Odfrankowienie umowy powoduje skutek w postaci odzyskania do około 30 procent rat zapłaconych w ostatnich 10- latach, a nadto skutkuje zmniejszeniem wysokości kredytu i rat na przysłość. Kredyt staje się kredytem złotówkowym z oprocentowaniem LIBOR plus marża.

Unieważnienie umowy

Stwierdzając nieważność umowy, bank zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty jaką wpłacił mu klient, klient zaś musi zwrócić kwotę jaką otrzymał od banku.

Dane kontaktowe

Biuro Poznań

Święty Marcin 25 / 7

511 030 795

d.ostaszewski@cno-legal.pl

Biuro Warszawa

ul. Skierniewicka 10A

511 030 795

kancelaria@cno-legal.pl

Biuro Bydgoszcz

Stary Rynek 15-21 lok. 10

668 003 285

adwokat@rafalprzybyszewski.pl

Przykład korzyści na podstawie spraw naszych klientów

Przykład

Odfrankowienie umowy kredytu w CHF - 650000 PLN indeksowany do CHF​

Kredytobiorca otrzymał kredyt w wysokości 650000 złotych (indeksowany do CHF) w 2008 roku.

1. Kwota kredytu

650 000 PLN

2. Kwota kredytu w CHF

307 503 CHF

3. Kwota spłacona

356 768,28 PLN

4. Saldo wg banku

238 184,03 CHF czyli około 937 158,87 PLN

5. Wartość rat nadpłaconych

138 807 PLN

6. Koszt kredytu po tzw. odfrankowieniu (przy obecnym LIBOR)- oprocentowanie MARŻA + LIBOR

733 187,87 PLN

7. Kredyt pozostały do zapłaty (przy obecnym LIBOR)

594 380,87 PLN

Zysk dla klienta

699 546,23 PLN

W wyniku odfrankowienia umowy kredytu klient zyskuje blisko 700 tys. złotych.

Przykład

Unieważnienie umowy kredytu frankowego - 400000 PLN indeksowany do CHF

Kredytobiorca otrzymał kredyt w wysokości 400000 złotych (indeksowany do CHF) w 2009 roku.

1. Kwota kredytu

400 000 PLN

2. Kwota spłacona

380 000 PLN

3. Saldo wg banku

430 000 PLN

Różnica wynikająca z unieważnienia umowy  (1-2)

20 000 PLN

Zysk dla klienta (3-1)

410 000 PLN

W wyniku unieważnienia będzie musiał oddać bankowi jedynie 20000 złotych (różnica między kwotą udzieloną 400000 złotych a tym co spłacił kredytobiorca 3800000 złotych).

Dzięki unieważnieniu umowy kredytowej zawartej we frankach, klient zyskuje 410000 złotych!

Jak rozpocząć procedurę postępowania sądowego przeciwko bankowi i ile to trwa?

1

W pierwszej kolejności adwokat lub radca prawny dokonuje analizy umowy i sprawdza, czy występują w niej niedozwolone postanowienia umowne oraz dokonuje wstępnego wyliczenia kwot należnych od banku – analiza odbywa się na spotkaniu.

2

Jeżeli adwokat lub radca prawny zakwalifikuje sprawę do postępowania sądowego, kredytobiorca uzyskuje z banku historię spłaty kredytu.

3

Po uzyskaniu historii spłaty kredytu, ekonomista dokonuje szczegółowych wyliczeń należnych kwot od banku.

4

Kredytobiorca składa reklamację wraz z wezwaniem do zapłaty.

5

Bank składa odpowiedź na reklamację.

6

Adwokat lub radca prawny przygotowuje i składa pozew.

7

Postępowanie sądowe.

Ile to wszystko trwa?

Pozyskanie historii spłaty kredytu

Około 3 tygodnie

Reklamacja i odpowiedź

Około 1,5 miesiąca

Przygotowanie pozwu i rozprawa przed Sądem – I rozprawa

Około 8 miesięcy

Dalsze postępowanie przed sądem, apelacja

Około roku

Z jakimi kosztami muszę się liczyć?

1. Pozyskanie historii spłaty kredytu

Około 300 złotych

2. Opłata sądowa od pozwu

1000 złotych

3. Ewentualna zaliczka na biegłego

Około 2000 złotych

4. Koszty kancelarii

Zależne od wartości kredytu

Czy muszę iść do sądu, aby wygrać z bankiem?

Tak. Obecnie, pomimo licznych zapowiedzi, nie powstała żadna ustawa regulująca kompleksowo sytuację frankowiczów.

Czy roszczenia względem banku przedawniają się?

Roszczenie o stwierdzenie nieważności nie podlega przedawnieniu.

Roszczenie o tzw. odfrankowienie umowy przedawnia się. Termin przedawnienia wynosi 10 lat. Oznacza to, że kredytobiorca ma prawo żądać nadpłat wyłącznie za ostatnie 10 lat spłacania kredytu.

Jak wyliczyć roszczenie należne od banku?

Wyliczeń roszczeń od banku dokonuje ekonomista. W procesie sądowym poprawność wyliczeń sprawdza biegły sądowy.

Czy warto czekać z pozwaniem banku?

Nie. Z każdym miesiącem ulegają przedawnieniu bowiem kolejne raty nadpłaconego kredytu – oznacza to, iż kwota możliwa odzyskania od banku maleje! W przypadku tzw. odfrankowienia kredytobiorca może dochodzić nadpłat wyłącznie za ostatnie 10 lat.

Warto pamiętać, że każda rata przedawnia się osobno! A więc jeżeli kredytobiorca zawarł umowę więcej niż 10 lat temu nie oznacza to, iż nie może dochodzić roszczenia. Jego roszczenie będzie ewentualnie trochę mniejsze.